ME3532 Att forska i industriell ekonomi och organisation: en introduktion 7,5 hp

Researching Industrial Economics and Management: An Introduction

Syftet med kursen är att introducera nya doktorander till forskarutbildningen och till "hantverket", "konsten", och "praktiken" för forskningen inom i området för industriell ekonomi och organisation.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen startar den 24 november 2015 kl 13.00 i rum 258 på Indek, Lindstedtsvägen 30, KTH.

Anmälan till Johann Packendorff, johann.packendorff@indek.kth.se, så snart som möjligt. Kursen är platsbegränsad.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för forskning och forskningsprocessen. Kursen syftar dessutom till att förbereda doktoranderna för livet i den akademiska världen samt att diskutera viktiga aspekter av livet som forskare, t.ex. planeringen av forskningsprojekt, deltagande i den akademiska debatten, integrationen med handledare och andra forskare, granskning vetenskapliga texter samt det ”akademiska spelet” kring vetenskaplig publicering.
En doktorand skall efter kursen:

 • Ha en grundläggande förståelse för det akademiska ämnet Industriell ekonomi och organisation och dess roll vid en teknisk högskola
 • Förstå vad det innebär att bedriva forskning i industriell ekonomi och organisation samt hur olika forskningsprojekt, vetenskapliga artiklar, tidskriftsartiklar och avhandlingar kan se ut
 • Kunna syfte, struktur och de formella kraven för doktorsexamen inom programmet Industriell ekonomi och organisation
 • Vara förtrogen med det akademiska systemet, organisationen och styrningen av KTH som ett universitet samt systemen för forskningsfinansiering, akademiska konferenser, vetenskaplig publicering och akademiska karriärer
 • Förstå hur man formulerar en forskningsbar forskningsfråga inom området industriell ekonomi och organisation
 • Kunna kritiskt granska, värdera och konstruktivt kommentera en akademisk text .

Kursens huvudsakliga innehåll

Den PhD - utbildningen som en process, de formella regler och föreskrifter för utbildningen på forskarnivå och examination, orientering om forskning och forskningsperspektiv på Institutionen för industriell ekonomi och organisation, att formulera forskningsfrågor och utforma forskningsprojekt, forskningsetik, krav på en doktorsavhandling, akademiskt skrivande och vetenskaplig publicering, seminariet och den akademiska diskussionens roll, systemet för forskningsfinansiering samt den akademiska karriären.

Behörighet

Doktorander i industriell ekonomi och organisation vid KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Doktorander i industriell ekonomi och organisation vid KTH. Det maximala antalet deltagare är satt till 20 doktorander.

Litteratur

Kommer att tillkännages vid det första seminariet 

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

För att bli godkänd på kursen får deltagarna lämna in skriftliga reflektioner av två sidor över angivna ämnen  samt att närvara vid, och aktivt delta i, föreläsningar och seminarier.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Johann Packendorff, johann.packendorff@indek.kth.se

Examinator

Johann Packendorff <johann.packendorff@indek.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.