MF2065 Innovationer för den växande staden, multidisciplinär projektkurs inom Openlab 15,0 hp

Innovations for the Emerging City, Openlab Multidisciplinary Project Course

Kursen ges inom ramen för OpenLab och är ett multidisciplinärt samarbete där studenter och lärare från lärosätena KTH, KI, SU och SH arbetar med uppdragsgivare från bland annat Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Studenterna arbetar i projektform med att utforma och organisera innovationsarbeten över kunskapsgränserna med målet att lösa praktiska samhällsfrågor.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Kursnivå (A-D)

 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT17 för programstuderande

 • Perioder

  HT17 P1 (7,5 hp), P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51164

 • Kursen startar

  2017 vecka: 35

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 3

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

 • Lärare

  Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter på avancerad nivå, masterprogram på KTH.  

VT18 för programstuderande

 • Perioder

  VT18 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60906

 • Kursen startar

  2018 vecka: 3

 • Kursen slutar

  2018 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

 • Lärare

  Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter på master nivå. 

VT17 för programstuderande

 • Perioder

  VT17 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60843

 • Kursen startar

  2017 vecka: 3

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Anders Berglund <andersb@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för studenter på master nivå. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Identifiera, analysera och presentera kontext och målgrupp

- Relatera vetenskapliga perspektiv till olika praktiker

- Utveckla, planera och utvärdera nya innovationsidéer

- Tillämpa interaktiv och kreativ arbets- och designmetodik

- Visualisera och gestalta innovationsprojekt genom skisser, modeller och prototyper

- Identifiera och analysera komplexa företeelser samt presentera nya innovationsidéer som kan utvecklas och realiseras till bestående nytta och värde för en specifik målgrupp

- Utforma en organisation för tvärdisciplinärt projektsamarbete

- Hantera problem som är ofullständigt givna genom att kunna göra egna rimliga antaganden

- Muntligt och skriftligen kunna kommunicera:

Olika aspekter av samarbete och innovation, reflektioner om eget beteende i arbetsgrupper och relatera det till arbetsgruppens dynamik

Koncept, progression och färdigt resultat av ett innovationsarbete gentemot icke-specialister utanför det egna ämnet

Tillämpad arbetsprocess och genomfört resultat till uppdragsgivare och andra externa intressenter

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syftar till att ge studenten möjlighet att utforma innovativa och användarnära förslag gentemot en extern uppdragsgivare. Studenten ska få utveckla och utvärdera nya idéer till innovationer som kan realiseras för att skapa bestående nytta och värde för en specifik målgrupp. Studenterna lär sig att i projektform identifiera, organisera, utforma och utvärdera innovationsarbete. Genom kunskap och praktiker från olika kunskapsområden och vetenskapliga perspektiv lär sig studenterna idé- och affärsutveckling, användarinvolvering, samarbete och verksamhetsplanering. Studenterna ges även verktyg för att tillämpa interaktiv och kreativ arbets- och designmetodik för att kunna hantera ofullständiga givna problem och ändå göra rimliga och självständiga antaganden. 

Ämnesområden: idéutveckling, användarinvolvering, integration, samarbete, kommunikation, designmetodik, projektmetodik

Kursupplägg

A) Föreläsningar, B) Utvecklingsprojekt, C) Reflektion, skriftligt och muntligt 

Behörighet

Kandidatexamen

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen

Litteratur

Delges vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0, betygsskala: P, F

- Deltagande vid föreläsningar och seminarier inom valt utvecklingsprojekt

- Skriftlig och muntlig presentation av innovationsprojekt

- Individuell reflektionsrapport

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Liv Gingnell <livmvr@kth.se>

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med VT2015.
Examinationsinformation giltig från och med VT2013.