Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan MF2073 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupning inom ämnet organsiation och ledarskap samt det kunnande i metoder och angreppssätt som krävs för att påbörja examensabete och eventuella fortsatta forskarstudier i ämnet. Kunskapen som kursen ger är också nödvändig i mer praktisk verksamhet för att kunna förstå och använda sig av forskning i denna.

Med utgångspunkt i en praktisk ingenjörsuppgift ska deltagarna reflektera kring vetandet om och studiet av organisation och ledarskap.

Deltagarna kommer att bedriva ett vetenskapligt arbete genom att: samla, beskriva och analysera för arbetet aktuellt forskningsläge; baserat på aktuellt forskningsläge formulera en eller flera forskningsfrågor eller hypoteser; applicera för forskningen passande metoder; samla data med valda metoder; beskriva och analysera insamlad data med valda metoder; diskutera resultaten i relation till tidigare och framtida forskning; samt att diskutera vad som är svagheter och styrkor i egen och andras forskning.

Forskningen ska presenteras verbalt och i skrift. Texterna ska peer-reviewas av deltagarna och analyseras och diskuteras muntligen under seminarier samt i skriftlig form. 

Lärandemål

Bedriva ett vetenskapligt arbete:

 •  Samla, beskriva och analysera för arbetet aktuellt forskningsläge
 •  Baserat på aktuellt forskningsläge formulera en eller flera forskningsfrågor eller hypoteser
 •  Applicera för forskningen passande metoder
 •  Samla data med valda metoder
 •  Beskriva och analysera insamlad data med valda metoder
 •  Diskutera resultaten i relation till tidigare och framtida forskning
 •  Diskutera vad som är svagheter och styrkor i egen och andras forskning
 •  Demonstrera analytiskt och kritiskt tänkande
 •  Tillämpa KTHs etiska regler för kopiering och citering av andras arbeten

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen i Maskinkonstruktion eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LIT1 - Litteraturuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jenny Janhager Stier

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF2073

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Masterprogram TIPDM1 IPDB, IPDD