MF3016 Maskindynamik 9,0 hp

Machine Dynamics

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden skall efter avslutad kurs kunna:

• modellera det dynamiska beteendet hos maskinkomponenter och system meed Matlab och Ansys;

• analysera frekvensinnehållet i en uppmätt dynamisk respons;

• identifiera dynamiska systemegenskaper ur data från vibrationsmätningar;

• utföra inversmodellering av ett dynamiskt maskinsystem. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen presenterar teorierna för maskindynamik, hur man modellerar och simulerar dynamiskt beteende hos maskinsystem, både i tids- och frekvensplanen, samt hur man transformerar responerna mellan dessa plan. I kursen introduceras också teknik och metoder för last- och vibrationsmätning, samt övas på att utföra sådana mätningar och att analysera mätresultaten. Vidare behandlas övas också parameteridentifiering och inversmodellering.

Kursupplägg

• Lektioner över dynamiska system, simuleringar i tidsplanet, simuleringar i frekvensplanet, teknik för att mäta dynamiska laster och vibrationer, transformationer mellan tids- och frekvensplan, identifiering av dämpning och friktionsförluster, och invers dynamikmodellering.

• Laborationer i mätteknik.

• Modellerings- och simuleringsövningar i datorsal.

• Gruppuppgifter (schemalagd handledning).

• Självstudieuppgifter uppgifter (ej schemalagd tid).

Behörighet

Antagen till forskarutbildning

Litteratur

1. E-bok via KTHB

2. Material utdelat under kursen.

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 9,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.