MF3028 Robust och probabilistisk konstruktion 6,0 hp

Robust and Probabilistic Design

Probabilistisk konstruktion är en konstruktionsmetodik för att systematiskt studera effekterna av variationer hos konstruktionsparametrarna på produktens prestanda. Robust konstruktion är en metodik för att optimera produktens kvalitet genom att göra produktens prestanda okänslig för variationer hos tillverknings-, material-, handhavande- och miljöegenskaper.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

En student som fullföljt kursen skall kunna:

• beskriva karaktäristiska produktegenskaper i statistiska termer,

• uppskatta konfidentintervallet för ett systems uppskattade tillförlitlighet,

• definiera typ av sannolikhetsfördelning för en given datamängd,

• beskriva syfte, metodik och resultat av en statistisk försöksplanering,

• skapa en provningsplan för ett fysiskt och ett numeriskt experiment,

• beskriva syfte och arbetsgång för att utföra en Monte-Carlo simulering,

• använda Monte Carlo-simulering för att analysera hur osäkerhet i modellparametrarna påverkar simuleringsresultatet,

• beskriva syftet för robust konstruktion och hur metoden relaterar till optimeringsmetoder,

• använda robust konstruktion för att minska känsligheten hos en produkts prestanda för variationer i komponenternas parametrar,

• använda robust konstruktion för att minska känsligheten hos en produkts prestanda för variationer i systemets tekniskt interaktiva parametrar,

• använda robust konstruktion för att minska känsligheten hos en produkts interaktiva prestanda för variationer i systemets ergonomiska parametrar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ingenjörsstatistik: dNormal-, exponential- och Weibulldistribution, konfidensintervall.

Statistisk försöksplanering: fysiska experiment och simuleringar, censurerade och suspenderade prov.

Probabilistisk konstruktion; Monte-Carlo simuleringar (med Matlab och Ansys) av variation hos prestanda orsakat av variationer i konstruktions- (tillverkningstoleranser, materialegenskaper, geometrisk konfiguration), användar- (antropometriska data), och miljöparametrar (luftfuktighet, elektromagnetiska fält, temperatur, smuts).

Robust konstruktion; minimera prestandavariationer som orsakas av variation hos konstruktionsparametrar, mänskliga egenskaper och miljötillstånd.

Behörighet

Antagen till forskarutbildning

Litteratur

Publicerat kursmaterial

Clyde M. Creveling "Tolerance Design: A Handbook for Developing Optimal Specifications

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.