MF3028 Robust och probabilistisk konstruktion 6,0 hp

Robust and Probabilistic Design

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

En student som fullföljt kursen skall kunna:

• beskriva karaktäristiska produktegenskaper i statistiska termer,

• uppskatta konfidentintervallet för ett systems uppskattade tillförlitlighet,

• definiera typ av sannolikhetsfördelning för en given datamängd,

• beskriva syfte, metodik och resultat av en statistisk försöksplanering,

• skapa en provningsplan för ett fysiskt och ett numeriskt experiment,

• beskriva syfte och arbetsgång för att utföra en Monte-Carlo simulering,

• använda Monte Carlo-simulering för att analysera hur osäkerhet i modellparametrarna påverkar simuleringsresultatet,

• beskriva syftet för robust konstruktion och hur metoden relaterar till optimeringsmetoder,

• använda robust konstruktion för att minska känsligheten hos en produkts prestanda för variationer i komponenternas parametrar,

• använda robust konstruktion för att minska känsligheten hos en produkts prestanda för variationer i systemets tekniskt interaktiva parametrar,

• använda robust konstruktion för att minska känsligheten hos en produkts interaktiva prestanda för variationer i systemets ergonomiska parametrar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ingenjörsstatistik: dNormal-, exponential- och Weibulldistribution, konfidensintervall.

Statistisk försöksplanering: fysiska experiment och simuleringar, censurerade och suspenderade prov.

Probabilistisk konstruktion; Monte-Carlo simuleringar (med Matlab och Ansys) av variation hos prestanda orsakat av variationer i konstruktions- (tillverkningstoleranser, materialegenskaper, geometrisk konfiguration), användar- (antropometriska data), och miljöparametrar (luftfuktighet, elektromagnetiska fält, temperatur, smuts).

Robust konstruktion; minimera prestandavariationer som orsakas av variation hos konstruktionsparametrar, mänskliga egenskaper och miljötillstånd.

Behörighet

Antagen till forskarutbildning

Litteratur

Publicerat kursmaterial

Clyde M. Creveling "Tolerance Design: A Handbook for Developing Optimal Specifications

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.