Hoppa till huvudinnehållet

MH2032 Materials mekaniska egenskaper 6,0 hp

Studenterna introduceras till grunderna i den mekaniska metallografin.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MH2032 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskap om metallers mekaniska egenskaper. Plastisk deformation, sett från kontinuum- och kristallplastiskt perspektiv, följs av grundläggande beskrivning av dislokationers egenskaper, vilka tillämpas vid beskrivning av härdningsmekanismerna. Därefter följer grundläggande kunskaper om statiska sprickor, segt och sprött brott, vilka utvecklas vidare i ett kapitel om utmattning. Slutligen behandlas krypning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara de grundläggande principerna för deformation av metaller.
 • Förklara de grundläggande principarna för brott i metaller och känna igen typiska brottytor.
 • Tillämpa grundläggande modeller för att beskriva mekaniska egenskaper.
 • Värdera betydelsen av metallers mekaniska egenskaper.

I syfte att:

Studenterna skall kunna hantera information om mekaniska egenskaper så att den kan tillämpas och även kritiseras. De ska kunna arbeta på metalltillverkande eller metallanvändande industri där mekaniska egenskaper är av intresse. De skall också ha möjligheten att studera ämnet vidare genom kurser, läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

MH2038 Mikro och nanostrukturer i material 6 hp, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i kurs-PM, vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, - hp, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som inte slutfört kurs med tidigare uppsättning av examinerande moment examineras på TEN1 och SEM1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Stefan Jonsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MH2032

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Stefan Jonsson, jonsson@kth.se