MH3110 Seminariekurs om avancerade stål 6,0 hp

Seminar Course on Advanced Steels

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge studenterna en översikt över ämnet. Nya begrepp och trender inom stålforskningen diskuteras. Innehållet i kursen kan i viss utsträckning modifieras efter deltagarnas önskemål. Såväl vetenskapliga och ingenjörsmässiga som kommersiella och entreprenöriella aspekter behandlas.

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenten gör en litteraturstudie över ämne valt bland ett antal förslag eller helt självvalt och presenterar sina resultat muntligt i ett seminarium och skriftligt i en reviewartikel.

Behörighet

Magister- eller civilingenjörsexamen med materialinriktning.

Rekommenderade förkunskaper

Magister- eller civilingenjörsexamen med materialinriktning.

Litteratur

Utdelat material och den litteratur som studenten finner

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Examinator

Annika Borgenstam <annbor@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.