Hoppa till huvudinnehållet

ML1610 Arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML1610 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens ökar studentens kunskaper om det industriella företagets arbetsorganisation och samspelet mellan dess olika funktioner såsom produktion, underhåll, utveckling, marknad, inköp, mm., med ett speciellt fokus på ledarskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva industrisystemets och arbetsorganisationens framväxt och principer
 • beskriva och tillämpa arbetsorganisatoriska principer och metoder för samspel mellan olika funktioner
 • förklara och skilja managementkoncept, som t ex: TQM, lean production och outsourcing
 • förklara principer och modeller för införandet av förändring av arbetsorganisationer
 • förklara olika typer av arbetsgrupper, ”roller i team”, gruppens utvecklingsprocess
 • definiera, beskriva och illustrera olika typer av ledarskapsstilar och modeller
 • förklara sitt eget och andras beteende i gruppdynamiska processer, som ledare och som ledd
 • tillämpa arbetsorganisatoriska verktyg

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Särskild behörighet: Godkänt i ML1600 och ML1605 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEMA - Seminarieuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro vid specificerade obligatoriska kurstillfällen (eller genomförd kompensationsuppgift till dessa) är krav för slutlig betygsättning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Gabriel Montgomery

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML1610

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd