Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD1105 Matlab 3,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD1105 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen avser en lärarstödd självstudiekurs i beräknings- och programmeringsspråket MATLAB. Kursavsnittet examineras genom en muntlig och en skriftlig redovisning av en projektuppgift. Uppgiften avser en realistisk teknisk problemställning som en student i tredje årskursen skall kunna lösa med full förståelse för alla delmoment, främst matematiska, numeriska och mekanikrelaterade. I detta syfte nyttjas problemställningarna här för att ge en beskrivande (kvalitativ) introduktion till dessa kurser. Projektuppgiften skall vidare belysa modellbegreppet i en praktisk virtuell simuleringsuppgift och resultatet skall ha vara en realistisk lösning på en typisk ingenjörsuppgift för att på detta sätta ytterligare belysa och stimulera inför de fortsatta studierna.

Lärandemål

Kursen skall introducera och öva beräknings- och programmeringsspråket MATLAB.

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

  • utifrån givna modeller och matematiska formuleringar, från främst den tekniska mekaniken, planera, programmera och presentera en lösning till ett tekniskt problem med hjälp av ett MATLAB-program.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Elementära kunskaper i matrisalgebra.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Griffiths, D. F. (2001). An Introduction to MATLAB. With additional material by Ulf Carlsson, KTH. The University of Dundee.

Carlsson, U. (2009). Miscellaneous exercises in MATLAB. KTH Aeronautical and Vehicle Engineering.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • TEN1 - Redovisning av projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift (3 HP)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Bodén

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD1105

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

MATLAB är ett genomgående verktyg i många kurser på KTH och ett vida använt standardverktyg i många industriella verksamheter.

Övrig information

Ordinarie examinator är Hans Bodén. Kan läsas när som helst under året.