Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 hpAdministrera Om kursen

Flygplanstillverkare försöker ständigt att uppnå en högre säkerhet och mer effektiva konstruktioner ur ett ekonomiskt såväl som miljömässigt perspektiv. Men stora vinster i säkerhet och effektivitet kan även uppnås med hjälp av en väl fungerande flygledning och modern avionik, vilket är ämnet för den här kursen.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SD2615 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen börjar med en introduktion till moderna flygledningssystem. Sedan beskrivs aktuell avionik och system för kommunikation och navigation. Speciellt så behandlas flygledningssystemets funktioner i detalj, och hur flygledning utförs idag. Olika parter i systemet beskrivs, samt deras respektive mål och begränsningar. Slutligen så beskrivs nya avancerade koncept inom flygledning, som syftar till förbättrad säkerhet, kapacitet och effektivitet.

Förutom kursens föreläsningar så ges även hemuppgifter av mer tillämpad karaktär. Ett studiebesök till flygledartornet på Arlanda flygplats ingår också. I den senare hälften av kursen så kommer du tillsammans med några andra kursdeltagare att utföra ett projekt inom flygledningssystem eller avionik, vilket ger dig en möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Lärandemål

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall kunna

  • Beskriva de avioniksystem som används i moderna civila flygplan, och hur dessa system påverkar användandet av flygplan.
  • Förklara den generella strukturen av ett flygledningssystem, och i detalj beskriva rollerna för olika parter (flygbolag, luftfartsverk, flygledning, flygplan och piloter). Förklara interaktionen mellan dessa parter i kontrollen av luftrummet.
  • Förklara pågående utveckling av flygledningssystem och avionik för att förbättra säkerhet, kapacitet, ekonomi och miljö.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basprogram T eller motsvarande grundutbildning. SD1600 Fördjupningsarbete i flygteknik rekommenderas men är inte ett krav.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Moir I., and Seabridge A., Civil Avionics Systems, AIAA Education Series and Professional Engineering Publishing Ltd, 2002.

Kurskompendium: Air Traffic Management.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 2 hp)
Skriftlig tentamen (TEN1; 1 hp)
Godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Arthur Rizzi

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2615

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd