SI3010 Seminariekurs i teoretisk fysik 7,5 hp

Seminar Course in Theoretical Physics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • skriva en rapport inom ett område i modern teoretisk fysik.
 • använda typsättningsprogrammet LATEX.
 • presentera en rapport vid ett seminarium.
 • kritiskt granska en annan persons rapport och seminarium.
 • ha en allmän kännedom om olika ämnen inom modern teoretisk fysik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en seminariekurs i ämnen från modern teoretisk fysik såsom kvantmekanik, kondenserade materiens teori, elementarpartikelfysik, astropartikelfysik och kosmologi för doktorander. Konceptet för studentseminarierna liknar det för tyska "Proseminar".

Kursupplägg

Ges om tillräckligt intresse finns. Kontakta kursansvarig.

Behörighet

Kvantfysik.
Relativitetsteori.

Litteratur

 • P. Jacobsson, Introduktion till LaTeX, Studentlitteratur (2004)
 • Utdelat material och "online-material" samt studenternas rapporter.
 • Studenterna söker själva med hjälp av handledning från kursansvarig efter bakgrundsmaterial till sina rapporter och seminarier.

Examination

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen om typsättningsprogrammet LaTeX. En egen skriftlig rapport, muntlig redovisning av rapport i form av ett seminarium och muntlig och skriftlig opposition på en annan students rapport och seminarium samt 75 % närvaro vid undervisningstillfällena.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Tommy Ohlsson

Examinator

Tommy Ohlsson <tohlsson@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.