SI3060 Kvantfältteori 7,5 hp

Quantum Field Theory

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • använda funktionalintegraler och störningsteori inom kvantfältteori.
 • tillämpa renormering och regularisering inom kvantfältteori.
 • ha kännedom om gaugeteorier samt kvantelektrodynamik och kvantkromodynamik.
 • känna till spontant brutna gaugeteorier såsom BCS-teori och Higgsmodellen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Symmetrier och Noethers teorem. Vägintegralformulering av kvantmekanik. Funktionalintegralformulering av kvantfältteori. Introduktion till störningsteori för funktionalintegraler. Introduktion till renormering och regularisering. Abelska och icke-abelska gaugeteorier. Kvantisering av gaugeteorier. Kvantelektrodynamik. Kvantkromodynamik. Anomalier inom störningsteori. Gaugeteorier med spontana symmetribrott. Kvantisering av spontant brutna gaugeteorier. Symmetribrott och Goldstones teorem. BCS-modellen. Higgsmekanismen. Medelfältsteori och Hartree-Fock-metoden.

Behörighet

Kvantmekanik, fortsättningskurs.
Relativistisk kvantfysik.

Litteratur

 • L.S. Brown, Quantum Field Theory, Cambridge (1999)
 • M.E. Peskin and D.V. Schroeder, Introduction to Quantum Field Theory, Harper-Collins (1995)
 • Föreläsningsanteckningar

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 5,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Mattias Blennow (emb@kth.se)

Examinator

Mattias Blennow <emb@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.