SI3060 Kvantfältteori 7,5 hp

Quantum Field Theory

"Kvantfältteori" är en kurs i vilken man skall lära sig funktionalintegralformalismer för kvantfältteorier. Vidare kommer viktiga exempel av kvantfältteoretiska modeller i partikelfysik och kondenserade materiens fysik att diskuteras. Koncepten för renormering och regularisering i kvantfältteori kommer att beskrivas och idén för effektiva modeller kommer att nämnas.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • använda funktionalintegraler och störningsteori inom kvantfältteori.
 • tillämpa renormering och regularisering inom kvantfältteori.
 • ha kännedom om gaugeteorier samt kvantelektrodynamik och kvantkromodynamik.
 • känna till spontant brutna gaugeteorier såsom BCS-teori och Higgsmodellen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Symmetrier och Noethers teorem. Vägintegralformulering av kvantmekanik. Funktionalintegralformulering av kvantfältteori. Introduktion till störningsteori för funktionalintegraler. Introduktion till renormering och regularisering. Abelska och icke-abelska gaugeteorier. Kvantisering av gaugeteorier. Kvantelektrodynamik. Kvantkromodynamik. Anomalier inom störningsteori. Gaugeteorier med spontana symmetribrott. Kvantisering av spontant brutna gaugeteorier. Symmetribrott och Goldstones teorem. BCS-modellen. Higgsmekanismen. Medelfältsteori och Hartree-Fock-metoden.

Behörighet

Kvantmekanik, fortsättningskurs.
Relativistisk kvantfysik.

Litteratur

 • L.S. Brown, Quantum Field Theory, Cambridge (1999)
 • M.E. Peskin and D.V. Schroeder, Introduction to Quantum Field Theory, Harper-Collins (1995)
 • Föreläsningsanteckningar

Examination

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Mattias Blennow

Examinator

Jack Lidmar <jlidmar@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.