SI3110 Grupp- och representationsteori, allmän kurs 7,5 hp

Group and Representation Theory

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • Kunna redogöra för de grundläggande definitionerna inom grupp- och representationsteori och ge exempel på hur dessa appliceras i olika fysikaliska system.
 • Kunna använda sig av gruppteori för att dra slutsatser om hur fysikaliska system beter sig.
 • Använda representationstori inom ramverket för partikelfysik och kvantfältteori.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar grupp- och representationsteory. Fokus ligger på Liegrupper och deras användning inom partikelfysik och kvantfältteori.

Gruppteori: definitioner och exempel på grupper. Homomorfismer, isomorfismer, permutationsgrupper.

Grupprepresentationer: reducerbarhet, ekvivalens, Schurs lemman.

Liegrupper och -algebror: Representationer av liealgebror, SO(n), Lorentzgruppen.

Symmetrier i fysikaliska system.

Behörighet

Kursen är avsedd för forskarstuderande i fysik. Grundläggande kunskaper inom algebra och kvantmekanik förutsätts.

Litteratur

M. Hammermesh, Group Theory and its Application to Physical Problems; W.-K. Tung, Group Theory in Physics; J.F. Cornwell, Group Theory in Physics (vol. 1 and 2); Z.-Q. Ma, Group Theory for Physicists; H. Georgi, Lie Algebras in Particle Physics

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända lösningar på alla hemtal.

Ges av

SCI/Teoretisk fysik

Kontaktperson

Sandhya Choubey

Examinator

Sandhya Choubey <choubey@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.