SI3200 Kondenserade materiens teori 7,5 hp

Condensed Matter Theory

Denna fortsättningskurs i teoretisk kondenserade materiens fysik behandlar centrala principer och beräkningsmetoder, och tar upp några av de mest aktuella forskningsproblemen inom området. Tyngdpunkten i kursen ligger mot att nå viktiga resultat på ett så enkelt och intuitivt sätt som möjligt, utan onödig matematisk komplexitet. Kursen fokuserar på den kvantmekaniska behandlingen av det fasta tillståndet och behandlar en rad aktuella problem som supraledning, mesoskopisk fysik, och kvant Hall effekten. Kursen tar upp en rad metoder för att utföra beräkningar och göra intressanta förutsägelser för några av de många komplexa fenomen som sker i fasta ämnen och kvantvätskor. Kursen riktar sig till doktorander i fysik och relaterade ämnen, men bör även vara av intresse för forskare inom tillämpningar av elektriska egenskaper hos material.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

  • formulera mångpartikelproblemet i andrakvantiserad form.
  • använda teoretiska verktyg för mångpartikelproblemet för att lösa problem som behandlas i kursen.
  • redogöra för de problem inom området som behandlas i kursen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Andrakvantisering, elektrongasen, boson- och fermionsystem, elektron-fonon-växelverkan, supraledning, transportteori, mesoskopisk fysik, kvant-Hall-effekt, Kondo-effekt och tunga fermioner.

Behörighet

Inledande kurser i fasta tillståndets fysik (Kittel-nivå), kvantmekanik och statistisk fysik förutsätts. Kvantmekanik fortsättningskurs och statistisk fysik rekommenderas.

Litteratur

P. L. Taylor and O. Heinonen, A quantum approach to condensed matter physics, Cambridge University Press 2002.

Examination

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Mats Wallin

Examinator

Mats Wallin <wallin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.