SI3440 Makromolekylers konformationer 10,0 hp

Conformations of Macromolecules

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa statistisk mekanik på makromolekyler.
 • genomföra och inse begränsningarna med de olika approximationer som krävs för att studera polymerproblem.
 • behärska tillämpning av renomeringsmetoder på polymerproblem.
 • känna till olika modeller för polymerdynamik.
 • tillämpa polymerfysik på biologiska makromolekyler.

Kursens huvudsakliga innehåll

Karakterisering av monomerer och makromolekyler. Konformationer. 'Slumpartade' strukturer och olika matematiska modeller för att beskriva dessa. Uteslutna volym-problemet. Flory-Huggins teori. Växelverkningar mellan närliggande atomgrupper och deras inflytande på molekylstrukturerna. Karakterisering av några olika polymerer från denna utgångspunkt. Proteiner. Aminosyrors konformationer och växelverkningar mellan närliggande grupper. Ramachandran-diagram. Några struktur-typer -spiraler, -flak. Metoder att förutsäga strukturer. Nukleinsyror, DNA, RNA. Karaktärisering av nukleotiders konformationer. Olika spiralstrukturer. Kopplingar mellan baspar. Något om polymermaterial, olika tillstånd och övergångar. Skalnings-egenskaper; dynamik baserad på skalningsidéer.

Behörighet

Doktorand

Litteratur

 • P.J. Flory, Statistical Mechanics of Chain Molecules, Interscience Publisher 1969.
 • P.G. des Gennes, Scaling Concepts in Polymer Physics. Cornell Univ. Press, 1979.
 • G.E. Schultz, R.H. Schirmer, Principles of Protein Structure, Springer, 1979.

Examination

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter i kombination med muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Berk Hess

Examinator

Berk Hess <hess@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.