SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp

Nanophotonics and Bionanophotonics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen har utvecklats parallellt med snabbt fortskridande multidisciplinära forsknings- och teknikutvecklingar i nanofotonik och bionanofotonik, och behandlar tre huvudsakliga ämnen:

Del 1 Grundläggande kvantmekanik för ljus-materiainteraktion i nanostrukturer

 • Lokalisering av fotoner och elektroner
 • Ljuskällor och fotodetektorer

Del 2 Nanofotonik

 • Subwavelength ljus kontroll
 • Numerisk simulering av ljus-materiainteraktion i nanostrukturer

Del 3 Bionanofotonik: Nanoteknik för biofotonik

 • Ultrasnabba, ultra-intensiva, ultrakänsliga optisk avbildning
 • Kvantprickar i biosensing, bioimaging, and drug delivery

Lärandemål *

 1. Kunna redogöra för och reflektera kring de grundläggande principerna för ljus-materiainteraktioner i nanostrukturer.
 2. Förstå och utvärdera vetenskapen biofotonik att generera och utnyttja ljus (fotoner) till bilden, upptäcka och manipulera biologiska material.
 3. Följa forskning och utveckling av nanobiofotonik för optisk sensing och diagnostik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper:

SK1102 Klassisk fysik, eller motsvarande kunskaper

SI1151 Kvantfysik, eller motsvarande kunskaper

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Y. Fu, Physical Models of Semiconductor Quantum Devices, Second edition, Springer, 2014


Detaljerade föreläsningsanteckningar med de senaste internationella forsknings- och utvecklingsaktiviteterna.

Dokument för inlämningsuppgifter.

Instruktioner till laborationer.

Kursreferensböcker

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig Examen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) samt godkända laborationer (LAB1; 2,5 hp, betygsskala P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Hjalmar Brismar

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2560

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Haichun Liu

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

kursen kan komma att ställas in om det är färre än 5 studenter