SK2903 Kvantteknologi 7,5 hp

Quantum Technology

En supraledande kvant krets med flera mikrovågsresonans runt 10 GHz.  När kretsen är kyld till låg temperatur visar den kvant egenskaper.  Josephson tunnelövergånger används som ickelinjär element som kopplar ihop moderna och ger möjlighet att skapa sammanflätade kvanttillstånd.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av 5 laborationsmoduler, vardera på 1,5 hp. Vardera laborationsmodul kommer att organiseras och genomföras av olika forskargrupper på intitutionen för tillämpad fysik. Laborationerna kommer att demonstrera olika aspekter av kvantteknologi.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs, ska studenterna kunna:

 • Förklara betydelsen av mätningar inom kvantfysik och hur det relaterar till det kvanttillstånd vars tidsutveckling beskrivs av Schrödingerekvationen.
 • Beskriva begreppet dekoherens av ett kvanttillstånd via dess växelverkan med omgivningen. 
 • Beskriva och tillämpa metoder för att kontrollera ett kvanttillstånds utveckling med externa fält.
 • Förklara sammanflätning av kvanttillstånd och hur det kan användas för att skapa fysiska korrelationer mellan observerbara storheter på långa avstånd. Demonstrera förmågan att arbeta med avancerad laborationsutrustning i ett forskninglaboratorium.
 • Demonstrera förmågan att samla och analysera data från ett experiment, samt att presentera resultaten på kortfattad skriftlig form med figurer och bilder av publikationskvalitet.
 • Följa generella uppföranderegler samt specifika säkerhetsregler i varje laboratoriemiljö.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lab PM med medföljande litteratur distribueras till studenter.  Kvantfysik kursbok som används i kursen SI2380. 

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB4 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB5 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Alla laborationer godkända (LAB1 – LAB5; 1,5 hp per lab, betygsskala P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

David B Haviland

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2903

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

David B Haviland (haviland@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.