SK3372 Visuell psykofysik 7,5 hp

Visual Psychophysics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenten förståelse för psykofysikens grunder och hur dessa kan tillämpas på mätningar av synfunktion.

Efter fullgjord kurs ska du kunna:

 • Diskutera fördelarna med olika typer av psykofysiska metoder
 • Självständigt planera och utforma psykofysisk mätning för en vald synfunktion
 • Utvärdera psykofysiska synmätningar beskrivna i forskningsartiklar
 • Sätta upp och genomföra visuella psykofysiska tester med Matlab® och WinVis, Psychophysical toolbox eller motsvarande program.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande principer för psykofysiska mätningar, psykometrisk funktion, psykofysiska metoder, val och kontroll av stimulus, detektion och upplösning. Mätning av tröskelvärde för kontrast och adaptation till olika ljusnivåer. Mätning av synskärpa och kontrastkänslighet. Tidsberoende effekter på synfunktionen. Våglängdsberoende effekter på synfunktionen, färgseende, färgsystem. Synfunktionens utveckling och förändring med ålder.Utformning och generering av visuella psykofysiska tester med Matlab® och WinVis, Psychophysical toolbox eller motsvarande program.

Kursupplägg

Studenterna läser kurslitteraturen och förbereder redovisningen och programmeringsuppgifter individuellt. Alla studenter samt examinatorn närvarar vid de muntliga redovisningarna.

Behörighet

Antagen som doktorand. Rekommenderade förkunskaper: Visuell Optik och /eller Ögats optik, samt grunderna i MatLab programmering.

Litteratur

T. T. Norton, D. A. Corliss and J. E. Bailey, The Psychophysical Measurement of Visual Function, Butterworth-Heinemann, 2002.

Deltagarna kan även lägga till annan relevant kurslitteratur t.ex. Ehrenstein kap 43 "Psychophysical Methods" och hjälpmanualer/publikationer om WinVis eller Psychophysical toolbox.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Muntlig redovisning av kurslitteraturen samt lösning av programmeringsuppgifter.

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Kontaktperson

Linda Lundström (linda.lundstrom@biox.kth.se)

Examinator

Peter Unsbo <pu@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.