SK3800 Laserspektroskopi 8,0 hp

Laser Spectroscopy

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  G

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om laserns uppbyggnad och funktion och dess användning inom optik, molekylfysik, biofysik, fysikalisk kemi och kemisk fysik, samt att ge färdigheter i handhavande av moderna lasrar, spektrometrar och detektorer.

Teknologen skall efter kursen kunna:

 • lösa tekniska problem rörande frekvensvillkor och modstruktur i en laser
 • förklara hur en konfokal resonator fungerar och är uppbyggd, samt använda lämpliga mätmetoder och instrumentering för att göra mätningar på en laserresonator
 • utvärdera nivåscheman för lasermediet
 • utföra mätningar med avancerade spektrometrar inom området laserinduserad fluorescens och laser Ramanspektroskopi, samt analysera flurescensspektra
 • utföra sökning efter vetenskaplig information i litteratur och vetenskapliga tidskrifter på ett systematiskt sätt
 • redogöra för forskning inom frontområden som femtosekundspektroskopi, LIBS och jonisationsspektroskopi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Molekylers struktur och dynamik. Laserns uppbyggnad och funktion. Växelverkan ljus-materia. Lasertyper: färgämneslasrar, kontinuerliga lasrar, pulsade lasrar, ultrasnabba lasrar, halvledarlasrar. Lasertillämpningar inom molekylfysik och kemisk fysik: högupplösningsspektroskopi, tillståndsupplöst kemi, spektroskopi på kortlivade molekyler (fria radikaler och joner), LIBS (Laser Induced Breakdown spectroscopy), femtonsekunds-kemi och spektroskopi på "transition states", selektiv brytning av kemiska bindningar och IVR (intramolecular vibrational redistribution), laserjonisation vid acceleratorer, laserns användning i diagnostiska sammanhang.

Behörighet

Kvantfysik för F3 eller motsvarande kurs, alternativt Molekylär struktur för K2 och BIO2, eller Kvantkemi och spektroskopi för K4.

Undervisningsspråk: Engelska

Litteratur

Laser Chemistry: Spectroscopy, Dynamics & Applications
Helmut H. Telle, Angel González Ureña, Robert J. Donovan, University of Edinburgh, Scotland
ISBN: 978-0-471-48571-1 2007

Utdelat material.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: P/F

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp, betygsskala P/F) samt fullgjord labkurs. (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Kontaktperson

Fredrik Laurell (flaurell@kth.se)

Examinator

Fredrik Laurell <fl@laserphysics.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2018.