Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

Utbildningen i bioteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer). Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är på grundnivå, och avslutas med ett examensarbete för teknologie kandidat. De två avslutande åren (120 högskolepoäng) läses ett av de masterprogram på avancerad nivå som kan väljas på civilingenjörsprogrammet i bioteknik och som leder till civilingenjörsexamen i bioteknik/masterexamen inom valt masterprogram (se lista nedan över de masterprogram som kan väljas läsåret 2013/2014).

Fullständig information om examenskrav för civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen respektive masterexamen finns i KTHs lokala examensordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227

Läsåret 2013/2014 ges följande masterprogram för åk 1-2, avancerad nivå *

  • Industriell & miljöinriktad bioteknologi(Industrial and Environmental Biotechnology)
  • Medicinsk bioteknologi (Medical Biotechnology) 
  • Makromolekylära material (Macromolecular Materials) **
  • Molekylär vetenskap och teknik (Molecular Science and Engineering) **

* Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Uppdaterad lista över masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

** För erhållande av civilingenjörsexamen i Bioteknik ska kurser motsvarande minst 15 hp inom huvudområdet Bioteknologi på avancerad nivå, läsas.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket de första tre åren i utbildningen är i huvudsak svenska, men engelsk litteratur är vanligt. De avslutande två årens kurser ges på engelska. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av kursplanen på KTHs studentwebb.