Senast ändrad: 2019-11-18
Godkänd: 2019-11-18

Utbildningens upplägg

Läsåret

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning förekomma utanför läsåret. 

Läsårsindelningen framgår av KTHs webb, www.kth.se.

Civilingenjörsutbildningen Industriell teknik och hållbarhet är i huvudsak förlagd till Södertälje. Vissa delar av utbildningen kan komma att ges vid något av KTH andra campus.

Årskurs 1-3 - Studier på grundnivå

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisning i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor, är av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. företags- och samhällsaspekter, kommunikation och hållbar utveckling och är integrerade i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen, såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt, via gemensamma projektarbeten och inlämningsuppgifter.

De första 3 åren avslutas med ett examensarbete på grundnivå som omfattar 15 högskolepoäng inom ett valt teknikområde. För att påbörja examensarbete, grundnivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan. Efter fullföljda 180 högskolepoäng har den studerande möjlighet att ansöka om en teknologie kandidatexamen, om examenskraven är uppfyllda.

Matematiskt naturvetenskapliga kurser

Blocket innehåller grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap och har sin huvudsakliga placering i årskurs 1 och 2.

Teknikkurser

 • För civilingenjörsutbildning Maskinteknik ingår i detta block grundläggande teknikvetenskapliga kurser inom maskinteknikområdet, såsom hållfasthetslära, termodynamik och konstruktion. Blocket inleds i årskurs 1 och avslutas under årskurs 3.
 • För civilingenjörsutbildning i Industriell Teknik och Hållbarhet ingår i detta block grundläggande teknikvetenskapliga kurser inom produktionsteknik, underhållsteknik, logistik och arbetsvetenskap. Blocket inleds i årskurs 1 och avslutas under årskurs 3.

Årskurs 4-5  - Studier på avancerad nivå

De avslutande två åren av civilingenjörsutbildningen i maskinteknik sker inom ramen för ett masterprogram* och består av en fördjupning på avancerad nivå inom ett och samma teknikvetenskapliga ämnesområde.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng motsvarande 20 veckors heltidsstudier. För att påbörja examensarbete, avancerad nivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan.

* Studenter på maskinteknikutbildningen kan välja bland ett utbud av masterprogram med i förväg fastställda läsårsplaner. Det finns inga platsbegränsningar för teknologer på maskinteknikutbildning.
Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen finns under rubriken ”Utbildningens omfattning och innehåll” ovan.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska och villkorligt valbara kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
 • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Valfri kurs kan väljas men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering
I samband med terminsstarten ska den studerande göra en obligatorisk terminsregistrering via personlig inloggning på www.kth.se

Terminsregistrering krävs för att få läsa nya kurser och för att studieresultat ska rapporteras och av CSN för att utbetalning av eventuella studiemedel ska ske.

Anmälan till kurs på program

Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser att läsa.
Anmälan till kurs sker via www.antagning.se

 • 1 – 15 maj inför höstterminen

 • 1 – 15 november inför vårterminen

Om den studerande ej gör sin anmälan via www.antagning.se beaktas den studerandes ansökan endast i mån av plats.

Information om hur anmälan till kurs ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Kursregistrering

Registrering på kurs förutsätter att den studerande är antagen till kursen. Vid kursstart ska registrering göras på kurs som den studerande är antagen till. Kursregistrering ska göras individuellt antingen via personlig inloggning på www.kth.se eller enligt instruktioner från kursgivande skola.

Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till kursgivande skola, eller inom tre veckor ta bort kursregistreringen via den personliga inloggningen på www.kth.se

Val av masterprogram

Inför årskurs 4 väljer den studerande ett masterprogram som är på avancerad nivå inom ramen för sin civilingenjörsutbildning.

Val av masterprogram sker under perioden 1-15 maj.

Förutom de generella villkoren för deltagande i undervisningen för studier i årskurs 4, gäller särskilda behörighetskrav till varje masterprogram. Bedömning av villkoren och de särskilda behörighetskraven görs av avdelningen för studentservice på KTH.

Information om hur ansökan till masterprogram ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i nästkommande årskurs gäller vissa prestations-/uppflyttningskrav enligt utbildningens kurslista. Studerande som ej uppfyller dessa krav ska i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

Krav för uppflyttning från årskurs 1 till årskurs 2:

 • minst 45 högskolepoäng från årskurs 1

enligt utbildningsplanens kurslista för civilingenjörsutbildningen i maskinteknik, ska vara avklarat till och med tentamensperioden i augusti.

Krav för uppflyttning från årskurs 2 till årskurs 3:

 • minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2, varav

 • minst 50 högskolepoäng från årskurs 1

enligt utbildningsplanens kurslista för civilingenjörsutbildningen i maskinteknik, ska vara avklarat till och med tentamensperioden i augusti.

Särskilda krav för internationell inriktning
Krav för studier i årskurs 2  (endast civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik).

Förutom uppflyttningskraven för studier i årskurs 2 ska den studerande ha kunskaper i ett av språken spanska, tyska eller franska motsvarande nivå A1, visade genom ett obligatoriskt placeringstest som genomförts före val av kurser.

Vid ansökan till utbytestermin gäller KTHs regelverk för utbytesstudier, www.kth.se.

Krav för studier i årskurs 3 (endast civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik).

Förutom uppflyttningskraven för studier i årskurs 3 ska den studerande ha kunskaper i ett av språken spanska, tyska eller franska motsvarande nivå B1.

Studenter ska också uppfylla eventuella krav hos det mottagande universitet och formellt accepteras som utbytesstudent där.

Krav för uppflyttning från årskurs 3 till årskurs 4/ årskurs 1 på masterprogram:

 • minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3, varav
 • minst 110 högskolepoäng från årskurs 1-2, samt
 • godkänt kandidatexamensarbete (15 högskolepoäng)

enligt utbildningsplanens kurslista för de två olika civilingenjörsutbildningarna: Maskinteknik; och Industriell teknik och hållbarhet. Detta ska vara avklarat till och med tentamensperioden i augusti.

Krav för uppflyttning från årskurs 4 till årskurs 5/årskurs 1 till årskurs 2 på masterprogram:

Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4/årskurs 1 på masterprogrammet ska

 • minst 45 högskolepoäng* från årskurs 4/årskurs 1 på masterprogrammet,

enligt utbildningsplanens kurslista för de två olika civilingenjörsutbildningarna: Maskinteknik; och Industriell teknik och hållbarhet, vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti.

* Förutom obligatoriska kurser får även valfria kurserna som ska ingå i examen medräknas.

Individuell studieplan

Studenter som inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för utbildningen upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Individuell studieplan kan innebära att studenten ej kan garanteras heltidstudier.
Se KTHs regelverk: www.kth.se

Tillgodoräknanden

Den studerande har möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se

Då betygssystemen skiljer sig mellan olika länder och lärosäten översätts inte betygen vid tillgodoräknanden till KTHs betygsskala.

Ansökan om tillgodoräknande görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet.

Utlandsstudier

De studerande på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier kan normalt inte ske under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Studerande på den internationella inriktningen på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik studerar även utomlands på de europeiska universiteten som ingår i samarbetet i årskurs 3.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 december för nästkommande läsår.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för teknologie kandidatexamen som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet utförs på vårterminen i årskurs 3.

För att vara behörig att göra examensarbetet krävs att följande krav är inrapporterade i Ladok innan examensarbetet startar

 • Uppflyttad till årskurs 3.
 • Minst 120 högskolepoäng av programmets obligatoriska kurser.

För att möjliggöra behörighetskontroll i god tid innan examensarbetet börjar i period 3 finns möjligheten att uppfylla ett alternativt behörighetskrav för examensarbeten som startar vårterminen 2020. För denna alternativa behörighet krävs att följande krav är inrapporterade i Ladok den 1 december 2019

 • Uppflyttad till årskurs 3.
 • Minst 105 högskolepoäng av programmets obligatoriska kurser.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 15 högskolepoäng för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng, finns i KTHs regelverk.
www.kth.se

Examensarbete, avancerad nivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng.
Examensarbetet utförs normalt på vårterminen i årskurs 5. För att få påbörja examensarbetet krävs

 • Minst 240 högskolepoäng avslutade kurser som kan ingå i examen.
 • Uppflyttad till årskurs 5.
 • Max 2 oavslutade obligatoriska kurser från årskurs 1 - 3

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng, finns i KTHs regelverk.
www.kth.se

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i maskinteknik (eng. Master of Science in Engineering, Degree Program Mechanical Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen

Valfria kurser ska bidra till programmålen för maskinteknik samt yrkesrollen som civilingenjör.

Ansökan om examen
Den studerande måste själv ansöka om examen. Ansökan görs genom personlig inloggning på www.kth.se.

Den studerande har möjlighet att ansöka om följande tre examina:

Generell examen på grundnivå
Teknologie kandidatexamen
Bachelor of Science (180 credits)

Yrkesexamen på avancerad nivå
Civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Engineering,

Generell examen på avancerad nivå
Teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (120 credits)

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning
www.kth.se