Senast ändrad: 2012-04-23
Godkänd: 2012-04-23

Förutom högskoleförordningens krav på civilingenjörsexamen gäller följande specifika mål för civilingenjörsprogrammet i mikroelektronik (ME).

Kunskap och förståelse

 • Att ge mycket goda kunskaper i matematik och naturvetenskap såsom krävs inom tillämpad fysik. Detta säkerställs genom ett stort naturvetenskapligt och tekniskt basblock.
 • Att ge kunskaper för att kunna modellera, förutsäga och utvärdera skeenden, matematiskt, med hjälp av dator eller experimentellt. Detta säkerställs via kurser i numerisk analys och ett flertal experimentella kurser.
 • Att ge goda kunskaper inom de teknikvetenskapliga och forskningsnära fördjupningar som erbjudes inom programmet. Detta säkerställs via ett varierat kursutbud och en närhet till KTHs starka forskning inom ämnesområdet.

 För den internationella inriktningen gäller också att en civilingenjör som följt den kan:

 • följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom teknikområdet på respektive språk (spanska, tyska, franska).
 • översiktligt följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom teknikområdet på respektive språk (kinesiska och japanska).

Färdigheter och förmågor

 • Att kunna realisera produkter, system, processer, varor eller tjänster under hela livscykeln. Detta säkerställs genom att i kurser ge praktiska exempel.
 • Att ge förmåga att analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar med en helhetssyn, dvs. med förståelse för det sammanhang där de ska fungera. Detta säkerställs genom olika kursmoment samt via specifika kurser som diskuterar ingenjörsmetodik och ingenjörens roll i ett större sammanhang.
 • Ges träning och förmåga att leda och samarbeta i projekt, med grupper av olika sammansättning. Detta säkerställs genom specifika kurser i projektledning, liksom arbete i projektform i ett flertal kurser.
 • Ges förmåga att kommunicera med andra människor, med hjälp av olika media och språk, har förmåga att använda sina kunskaper i andra länder och kulturer. Detta säkerställs genom internationalisering på hemma och bortaplan, exempelvis genom att studiemiljön i de högre årskurserna är mycket internationell (masterprogram med internationell rekrytering), samt via möjligheten att förlägga delar av sin utbildning utomlands och/eller läsa den internationella inriktningen.

 För den internationella inriktningen gäller också att en civilingenjör som följt den kan:

 • kommunicera effektivt med kolleger på språket i fråga (spanska, tyska, franska)
 • fungera professionellt i länder där språket talas (samtliga språk)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Att utbilda Civilingenjörer med insikt i ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar och behov hos medarbetare, kunder och samhälle. Detta säkerställs genom att i ämnes- eller mer specifika kurser anknyta till dessa gruppers behov.
 • Är förberedda på livslångt lärande för att kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar för arbetet. Detta säkerställs genom att ge ett stort grundläggande naturvetenskapligt och tekniskt basblock.
 • Ges förmåga att ta ansvar för de konsekvenser som verksamheten som ingenjör kan få för miljön och för människors säkerhet och hälsa. Detta säkerställs genom att i olika kurser belysa ingenjörens yrkesroll.