Senast ändrad: 2015-08-14
Godkänd: 2015-08-14

Gäller för antagna till utbildningen fr.o.m. HT-2015

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna aktivt kunna påverka och bedriva förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet och därigenom bidra till att forma ett hållbart arbetsliv.

Kunskap och förståelse

Kursdeltagarna ska kunna arbeta utifrån en helhetssyn på arbetslivet. De ska ha kunskap om hur ett konsultativt arbetssätt bedrivs inom det främjande/förbyggande arbetsmiljöarbetet. De ska ha förståelse för den egna yrkesrollens krav på kompetens och oberoende i förhållande till såväl den egna som kundens/beställarens organisation. De ska ha förståelse för kompetensen hos samverkande aktörer inom området, mervärdet av teamarbete och, i förkommande fall, kunna hänvisa ärenden till övriga specialister. Kursdeltagarna ska ha kunskap om gällande regelverk inom arbets­miljöområdet och förstå det effektiva förbättringsarbetets inverkan på kvalitet och affärsnytta för organisationen/företaget.

Färdigheter och förmågor

Kursdeltagarna ska själva kunna genomföra arbetsmiljöutredningar, inklusive be­dömningar/mätningar, med syfte att värdera risker och förbättra arbetsmiljön.

De ska därefter själva aktivt kunna leda, alternativt beställa, åtgärder för förbättring av arbetsmiljön samt kommunicera muntligt och skriftligt med olika målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursdeltagarna ska, genom en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet, och med gott etiskt förhållningssätt, medverka till att skapa ett hållbart arbetsliv utifrån främst sociala och ekonomiska perspektiv.