Utbildningens genomförande

Masterprogram, biomedicinska material (TBIMM), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2008-05-26
Godkänd: 2008-05-26

Utbildningens upplägg

Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder och två till tre kurser läses parallellt i varje läsperiod. Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningar, seminarier och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. Projektarbeten enligt modell från forskning har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.Utbildningen är multi- disciplinär innehållande kurser i biokemi, polymerkemi och entreprenörskap. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna. Kurser motsvarande totalt 90 högskolepoäng är obligatoriska inom programmet. Utbildningen avslutas sedan med ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslista finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg.Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan skall göras inför varje termin. Studieanmälan görs på webben och registreras av utbildningskansliet vid Skolan för kemivetenskap. Den som ämnar göra studieuppehåll måste anmäla detta i förväg. Obligatorisk kursregistrering sker vid kursstart för varje enskild kurs.

För vissa kurser gäller speciella förkunskapskrav eller villkor för deltagande i tentamen. Detta anges i kursplanerna.

KursregistreringVarje studerande skall vid första schemalagda undervisningstillfället registrera sig på kursen. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till kursansvarig.Det ligger på den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper från tidigare kurser inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs. Information om förkunskapskrav finns i respektive kursplan.Platsbegränsning Om antalet studerande som väljer en viss kurs överstiger antalet platser på kursen gäller att studenter, för vilka kursen är obligatorisk inom ett valt program, prioriteras framför övriga sökande.StudieuppehållStudieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en termin.Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehållet får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs.Ansökan om studieuppehåll lämnas till utbildningskansliet. När den studerande avser att återuppta studierna skall en studieanmälan göras enligt ovan. Om den studerande, efter studieuppehållsperioden, inte lämnat studieanmälan eller anmält förlängt studieuppehåll registreras studieavbrott. 

Tillgodoräknanden

Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig utbildning från högskola/universitet inom eller utom landet. Förutsättningen är att kursen/kurserna är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot de utbildningsmål som gäller för programmet. Tillgodoräknande av hel kurs prövas av grundutbildningsansvarig. Del av kurs prövas av examinator.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete på 30 högskolepoäng. Det innebär omkring 20 veckors heltidsstudier. Examensarbetet måste ha anknytning till utbildningsprogrammets ämnesfördjupning. Arbetet bör ge den studerande en inblick i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt. Arbetet kan även vara av utredande natur. Examensarbetet ges ett ECTS betyg. I examensarbetet skall den studerande visa förmåga att självständigt tillämpa de kunskaper han/hon förvärvat under studietiden. Allmänt gäller att minst 60 högskolepoäng av studierna skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig. Det åligger examinator att tillse att studenten har den ämnesfördjupning som avses ovan. Examensarbetet kan utföras inom en institution eller på ett företag. Examensarbete kan även utföras utomlands. Examinator för examensarbetet skall alltid vara en lärare anställd vid KTH. Handledare utses av examinator. Flera handledare kan utses. Om examensarbetet utförs t ex vid ett företag bör en handledare utses även vid företaget. Innan examensarbetet påbörjas måste det godkännas av examinator och registreras på institutionen, blankett lämnas till kansli CHE.

Examensarbetet skall bestå av litteratursökning, experimentellt och/eller teoretiskt arbete. Det redovisas dels i en skriftlig redogörelse på engelska, dels muntligt vid ett seminarium. Det åligger examinator att tillse att examensarbete utförs och redovisas som ovan angivits.Examensarbetet kan, efter tillstånd från Programansvarig, även utföras inom annat än ovan givna ämnesområden efter överenskommelse med berörd institution och handledare/examinator. 

Examen

För att avlägga mastersexamen inom Biomedical Materials krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna som den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 120 högskolepoäng. För att få examen skall den studerande ansöka om detta på en blankett och bifoga kvitto på erlagd kåravgift.