Utbildningens mål

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-12-07
Godkänd: 2018-12-07

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik är i huvudsak inriktat mot studier av elektromagnetiska fält och deras växelverkan med materia. Fysikaliska principer, matematiska metoder och numeriska modeller utgör programmets kärna och ger de verktyg och färdigheter som krävs för att beskriva elektromagnetiska processer och analysera komplexa system

Efter avslutat program ska studenterna kunna skapa en karriär inom industri eller akademi inom områden som elektromagnetisk fältteori, design av antenner, mikrovågsteknik, plasmateori och applikationer, magnethydrodynamik, fusionsfysik, rymdfysik och teknologi.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse om fysikaliska grunder och praktik inom elektromagnetism, fusion och rymdteknik.
 • kunna identifiera elektrofysikaliska problem i olika tekniska system och i naturfenomen samt placera dem i större sammanhang.
 • kunna beskriva tekniska processer och naturfenomen med hjälp av matematiska modeller, samt utvärdera modellernas tillämpningsbarhet och begränsningar.

Färdigheter och förmågor

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt välja och tillämpa analytiska och numeriska metoder för att lösa elektromagnetism, fusion och rymdtekniska problem.
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt därtill att kunna utvärdera detta arbete.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings‐ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom området elektromagnetism, fusion och rymdteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings‐ och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och 
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling