Senast ändrad: 2016-10-21
Godkänd: 2017-01-10

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i två terminer med vardera två läsperioder (fyra läsperioder totalt över året). Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. För detaljerad läsårsindelning se KTH:s studentwebb.

Utbildningen omfattar 2 års heltidstudier (120 hp), varav ett halvårs examensarbete (30 hp).

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg också för examensarbetet.

Då betygssystemen skiljer sig mellan olika länder översätts inte betyg från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Studenter som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. För nyantagna studenter görs terminsregistreringen i samband med den obligatoriska inskrivningen. För de efterföljande terminerna på programmet ska den studerande själv göra sin terminsregistrering, under en begränsad period, via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Val av kurser

Anmälan till kurs skall göras:

·    1 - 15 maj inför höstterminen

·    1 - 15 november inför vårterminen

Anmälan sker via antagning.se med studentens KTH-konto.

Registrering på kurs

Inför varje läsperiod ska alla studenter registrera sig på de kurser de är antagna till. Kursregistrering görs antingen via Personliga menyn på www.kth.se eller enligt anvisningar från kursansvarig/kursgivande institution. Vid icke-deltagande på kurs ska studenten meddela kursgivande institution detta.

Uppflyttning

För uppflyttning till årskurs två, krävs att studenten har minst 45 hp godkända från första året. För att få examen krävs att studenten uppfyller kriterierna för minst en av profilerna.

Tillgodoräknanden

Enligt högskoleförordningen kan en student under vissa förutsättningar, och efter godkännande av programansvarig, få kurser från tidigare utbildning tillgodoräknad. Programansvarig för masterprogrammet i elkraftteknik fattar beslut om tillgodoräknande av hel kurs. Tillgodoräknande för del av kurs kan beslutas av examinator. Se KTH:s regelverk på intranätet för mer information.

Utlandsstudier

Utbytesstudier erbjuds via ett antal avtal mellan KTH och andra universitet. Examensarbetet kan utföras utomlands, förutsatt att studenten har en handledare och examinator på KTH och en handledare på mottagande institution eller företag, samt att arbetet uppfyller programmets regler för examensarbeten.

Examensarbete

Övergripande regler och riktlinjer för examensarbete samt betygssättning av examensarbete finns beskrivet i KTHs regelverk. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. Villkor för att påbörja examensarbetet är att en huvuddel av studierna motsvarande minst 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng med fördjupning på avancerad nivå inom huvudämnet, ska vara avklarade.

Examensarbetet ska genomföras inom huvudområdet för utbildningen. Examensarbetet utförs individuellt och skall vara inom ett område motsvarande kurserna som studenten har läst. Innan examensarbetet påbörjas måste det godkännas av en examinator inom någon av programmets inriktningar samt av programansvarig.

Examensarbetet betygssätts enligt skalan P/F utifrån tre KTH-gemensamma bedömningsgrunder.

Examen

Studenter som har avslutat det tvååriga masterprogrammet i elkraftteknik (120 hp) kan ansöka om en "Teknologie masterexamen", med engelsk översättning "Degree of Master of Science (120 credits)."

För masterexamen inom elkraftteknik ska den studerande uppfylla målen enligt de nationella examenskraven och ha fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav:

  • "Grundläggande kurser i elkraftteknik" motsvarande minst 24 hp

  • "Fördjupande kurser i elkraftteknik“ motsvarande minst 22,5 hp

  • "Projektkurser i elkraftteknik" motsvarande minst 7,5 hp

  • "Teknikkomplementära kurser " motsvarande exakt 7,5 hp

  •  Godkänt examensarbetet (30 hp).

Ansökan om examen görs via den ”Personliga menyn” på www.kth.se.

KTHs lokala examensordning finns i sin helhet i KTH:s regelverk som hittas på intranätet. Huvudområdet för examen anges i examensbevisets textdel.