Utbildningens genomförande

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2019-11-21
Godkänd: 2019-11-21

Utbildningens upplägg

Läsårets uppdelning i terminer, perioder med mera är beskrivet på Studentwebben http://www.kth.se/student/schema/1.1007. 

Normalt genomförs en kurs med föreläsningar (många studenter samtidigt), lektioner/övningar (ca 30 studenter) och laborationer (ca 15 studenter). Det kan även förekomma gruppövningar och enskilda förhör. Inslaget av ”distans”-undervisning där studenten använder sig av Internet och webben för att ta del av kursmaterial ökar år från år men är för närvarande ganska ringa. En bärbar dator (LapTop) med relevant prestanda som varje student äger privat är dock ett krav. Eftersom utbildningen är en yrkesexamen till ingenjör och att projektarbetsformen är ett vanligt arbetssätt för ingenjörer så finns projektkurser där studenter arbetar tillsammans i projektgrupper.

Utbildningen är organiserad för heltidsstudier och där kurser bygger på varandra. För att tillgodogöra sig programmets innehåll så läser man kurserna vid specifika tillfällen under studieåret. De olika kurserna ges ofta endast en gång per år.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Alla som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. Den studerande ska själv göra sin terminsregistrering via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Uppflyttningsregler

Uppflyttningsreglerna för högskoleingenjörsprogrammet i datateknik är: 

  • Från årskurs 1 till årskurs 2 - 45 högskolepoäng ur åk 1.
  • Från årskurs 2 till årskurs 3 - 90 högskolepoäng ur åk 1 och 2. 

Tillgodoräknanden

Student som har läst någon/några kurser på något annat universitet eller högskola kan tillgodoräkna sig de kurserna i högskoleingenjörsexamen. De kurser som skall tillgodoräknas får inte överlappa någon kurs redan läst vid KTH. För att byta ut någon obligatorisk kurs måste dokumenterade kunskaper i samma omfattning för motsvarande ämne uppvisas.

Ansökningshandlingar för tillgodoräknande eller byte av kurs skall lämnas till studievägledare för bedömning och beslut av programansvarig lärare. Till ansökan skall bifogas vidimerade betygskopior för åberopad kurs samt kursbeskrivningar (kursplan). Handläggningstiden är normalt ett par veckor från ansökningstillfället. Kopia på beslut skickas alltid hem till den sökande. 

Hänvisning till KTH:s policy som återfinns i KTHs regelverk:

https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818.

Utlandsstudier

För att vara behörig för utbytesstudier inom ramen för något utbytesavtal som finns medutländska universitet gäller följande:

  • Maximalt två oavslutade kurser om man går i årskurs 2
  • Maximat tre oavslutade kurser om man går i årskurs 3 

För urvalet av programspecifika platser gäller de KTH-gemensamma urvalskriterierna.

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng. Detta kan utföras vid en institution inom högskolan, i industrin eller vid annan högskola/universitet i Sverige eller utomlands. I samtliga fall skall programansvarig för utbildningsprogrammet vid KTH godkänna uppgiften innan arbetet påbörjas. Examensarbeten som genomförs som andra universitetskurser för examensarbete än de som listas i denna utbildningsplan skall tillgodoräknas som programkurs efter ansökan, prövning och godkännande.

För att påbörja examensarbetet är det önskvärt att man med godkänt resultat avslutat samtliga kurser i utbildningen dock lägst 120 hp. Ytterligare krav (behörighetskrav) för att få påbörja ett examensarbete ska framgå av kursplanen. Examensarbetet skall genomföras inom inriktningsområdet och vara en förlängning och/eller en fördjupning med avseende på akademiska preferenser eller praktiska och ingenjörsmässiga preferenser.

Examensarbetet betygssätts i skalan P/F (Pass/Fail). För godkänt betyg skall det självständiga arbetet uppvisa hög kvalitet som prövas mot de för arbetet relevanta nationella examensmålen, ofta samtliga nationella examensmål. Direktiv och kriterier för godkänt och betyg finns på:

KTH övergripande:

https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818.

Specifika direktiv och kriterier för betyg finns på examensarbetets kursplan.

Examen

Villkoren för examen är uppfyllda i och med att kursfordringarna i programmet är uppfyllda. 

Examens benämning är: Högskoleingenjörsexamen 180 hp. Ansökan om examen görs via personliga menyn på www.kth.se.

Hänvisning till KTHs lokala examensordning i KTH:s regelverk:

https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818.