Senast ändrad: 2019-11-22
Godkänd: 2019-11-22

Utbildningens upplägg

Huvudområdet teknik och hälsa är tvärvetenskapligt till sin karaktär där kunskaper och praktiker från olika ämnes- och vetenskapsområden förenas. Undervisningen i programmet utgår ifrån att med bredd och djup kunna förmedla kunskaper för förståelse och utveckling av ny teknik att användas inom såväl mätning av idrottsprestationer som inom hälso-, frisk- och sjukvården. Med anledning av programmets tvärdisciplinära karaktär bidrar flera skolor; Industriell teknik och management, Teknik- vetenskap samt Kemi, bioteknologi och hälsa på KTH samt Gymnastik- och Idrottshögskolan till utbildningen. 

Programmet kommer att ges i form av heltidsstudier på dagtid. Antagning ska ske varje hösttermin. Majoriteten av kurserna kommer att ges av och på KTH, men vissa kurser kommer att samläsas med studenter från GIH och kurserna ges då där. Studenterna från GIH läser att masterprogram där och skrivs in på detta programskurskoder,

Genom projektarbeten och slutligen examensarbetet får studenten träna sig i att integrera de förvärvade kunskaperna och erfarenheterna från huvudområdets olika kurser.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Årskurs 1

Termin 1:

MF2043 Robust mekatronik, 6 hp (p1)

SG2804 Människans rörelsemekanik, 7 hp (p2)

HL2041 Idrottsteknologi, projektkurs, 9 hp (p1 och p2) ***

XXxxxx Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar. 8 hp (p1 och p2) **

Termin 2

GiH kurs Idrotts- och arbetsfysiologi för idrottsvetare, 15 hp (p3 och p4) *

MF2103 Inbyggda system, 9hp (p3)

XXxxxx Mobila applikationer och dataanalys för idrott, 6 hp (p4)

Årskurs 2

Termin 3

XXxxxx Entreprenörskap inom teknik och hälsa, 7,5 hp (p1) ***

XXxxxx Prestationsanalys med maskininlärning, 7,5 hp (p1) **

XXxxxx Produktdesign av idrottsteknologi, 7,5 hp (p2) ***

AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar, 7,5 hp (p2) ***

Termin 4

Vårterminen år två består av ett examensarbete om 30 hp. Det kan utföras individuellt eller i grupp om två studenter.

HL207X Examensarbete, 30 hp ***

* Kursen ges av GIH. KTH studenter läser tillsammans med GIH-studenter.

**Samläses till viss del med GIH-studenter

*** Samläses med GIH-studenter

Villkorlig valfrihet:

2 av följande kurser ska läsas:

MF2043 (Robust mekatronik)

Mobila applikationer och dataanalys för idrott

Prestationsanalys med maskininlärning

Och 1 av kurserna:

Entreprenörskap inom teknik och hälsa

Produktdesign av idrottsteknologi

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se.

Vissa av de valfria kurserna kan ha platsbegränsning för antalet deltagare. Urval av sökande sker då enligt i första hand antal avklarade poäng inom programmet och i andra hand betyg.

Krav på särskild behörighet till kurs specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTH:s webbplats.

Utlandsstudier

Studenter i programmet idrottsteknologi har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Kurserna som läses utomlands ska då antingen motsvara de obligatoriska kurserna inom programmet eller kunna passa in som valfria kurser så att programmets struktur bibehålls och utbildningsmål uppnås. Det är även möjligt att göra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utförs under år två, läsperioderna tre och fyra. Examensarbete ska göras inom studentens specialområde inom idrottsteknologi. Det kan utföras vid ett företag, organisation eller vid en forskande institution (KTH eller annat universitet). Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Betygsättningen är pass eller fail, betygskriterier redovisas i aktuell kursplan.

Examen

För att avlägga masterexamen inom huvudområdet teknik och hälsa (Master of Science) krävs godkänt betyg i samtliga kurser i den studerandes studieplan. Studieplanen skall omfatta 120 högskolepoäng varav ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

Studenten ansöker själv om examen online via KTH:s webb.