Senast ändrad: 2019-05-22
Godkänd: 2019-05-22

Utbildningens upplägg

Läsåret indelas i 4 läsperioder och två till tre kurser läses parallellt i varje läsperiod. Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningar, seminarier och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför lärosätet.

Utbildningens första år ägnas huvudsakligen åt kurser inom matematik och grundläggande kemi. Under det andra året dominerar kemitekniska ämnen. Utbildningens tredje år består av fördjupningskurser inom kemi, kemiteknik och miljö. I utbildningen ingår 13,5 högskolepoäng valbara kurser där den studerande själv kan välja att profilera sig. Dessa kurser läses normal under utbildningens tredje år.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering
Inför varje termin ska den studerande terminsregistrera sig på programmet via den personliga menyn. Terminsregistrering krävs för att studieresultaten ska registreras och av CSN för utbetalning av studiemedel.

De studerande som inte uppfyller uppflyttningskraven för årskursen skall kontakta programansvarig.

Villkor för uppflyttning
Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen i högre årskurser.
 
Krav för uppflyttning från årskurs 1 till årskurs 2:
Totalt ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda.

Krav för uppflyttning från årskurs 2 till årskurs 3:
Totalt ska minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutförda varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med programansvarig upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna. 

Kursregistrering
Varje studerande skall registrera sig på kurserna via den perosnliga menyn. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till kursansvarig.

Det ligger på den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper från tidigare kurser inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs. Information om förkunskapskrav finns i respektive kursplan.

Tillgodoräknanden

Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig utbildning från högskola/universitet inom eller utom landet. Förutsättningen är att kursen/kurserna är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot de utbildningsmål som gäller för programmet. Tillgodoräknande av hel kurs prövas av programansvarig. Del av kurs prövas av examinator.

Överlappning
Kurs som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan inte medräknas inom ramen för de 180 högskolepoäng som ligger till grund för examen

Utlandsstudier

Studenter inom programmet har möjlighet att förlägga en eller två terminers studier vid utländskt lärosäte som KTH samarbetar med, utan att behöva betala de kursavgifter som annars tas ut av utländska studerande. Utbytesstudier kan ske under tredje årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Information om utlandsstudier ges av handläggaren för internationalisering som också informerar om aktuella ansökningstider. Ansökningsblanketter finns hos handläggaren för internationalisering.

Utlandsstudierna kan efter bedömning tillgodoräknas som en del av högskoleingenjörs­utbildningen. Den utresande skall med programansvarig upprätta ett så kallat ”Learning Agreement” som innebär förhandsgodkännande av utbytesstudierna. Studierna bedrivs normalt på det språk som talas i landet/regionen. Det finns möjligheter för den som blir antagen till utbytesprogram i tysk-, fransk-, spansk- och italiensktalande länder att följa en förberedande språkkurs innan den ordinarie terminen börjar.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Det innebär omkring 10 veckors heltidsstudier.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 140 högskolepoäng i avslutade kurser inom programmet samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser, som berör examensarbetets innehåll
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av programansvarig
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt, ingenjörsmässigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation
  • Det kan utföras på ett företag eller på KTH

Handledare och examinator utses av programansvarig.

Examen

Villkor för examen 180 högskolepoäng
Högskoleingenjörsexamen i Kemiteknik erhålls efter genomgånget utbildningsprogram med lägst betyget P (pass) eller E, i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 180 högskolepoäng, varav  

  • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng, och därutöver minst 90 högskolepoäng (inkl examensarbete 15 högskolepoäng) i ämnen centrala för teknikområdet.

Benämning på examen
Högskoleingenjörsexamen, Kemiteknik 
Bachelor of Science in Engineering, Chemical Engineering and Technology