Utbildningens genomförande

Högskoleingenjörsutbildning i medieteknik (TIMEH), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2009-04-20
Godkänd: 2009-04-20

Utbildningens upplägg

Utbildningsplanen för högskoleingenjörsutbildningen i medieteknik består dels av de obligatoriska kurser i årskurs 1-3, samt ett villkorligt valfritt block omfattande 30 högskolepoäng i årskurs 3. De studenter som är antagna och saknar kursen Matematik D, läser under höstterminen i årskurs 1 en kompletterande matematikkurs. Övriga studenter läser en valfri kurs under vårterminen i årskurs 1. Utbildningen avslutas under vårterminen i årskurs 3 med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (10 veckor).

Läsåret för KTH:s grundutbildning är 40 veckor fördelat på fyra perioder. Läsperioderna har vardera ca sju veckor. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i läro- och timplanerna. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

I årskurs 3 finns utrymme avsatt för villkorligt valfria kurser omfattande 30 högskolepoäng.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Endast en valfri kurs får läsas i årskurs 1.
 • Endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering
Inför varje termin (1-15 maj resp. 1-15 november) ska den studerande lämna en obligatorisk studieanmälan via KTHs webb på Mina sidor till studievägledningen vid utbildningskansliet för Datavetenskap och kommunikation, kansli CSC.

Din studieanmälan utgör underlag för kansliets planering samt att du terminsregistreras på programmet. Terminsregistrering krävs för att dina studieresultat skall bli registrerade och av CSN för att betala ut studiemedel.

Studieuppehåll
Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Vid studieuppehåll har den studerande rätt att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och deltaga i examination i tidigare påbörjad kurs.

Anmälan om studieuppehåll görs på blankett som lämnas till programkansliet, som behandlar den. När den studerande avser att återuppta studierna är den studerande skyldig att göra en ny studieanmälan.

Val av kurser
Ansökan till valfri kurs
Den studerande är skyldig att ansöka till de villkorligt valbara samt valbara kurser hon/han önskar följa nästkommande termin i årskurs 1 samt 3. Beslut om platstilldelning på kurs fattas av programkansliet. Hänsyn tas till ekonomiskt utrymme samt fysisk platsbegränsning. Ansökan till valfri kurs skall lämnas till kansli CSC senast den

 • 15 maj inför höstterminen
 • 15 november inför vårterminen.

Ansökan görs i webb-formulär på Mina sidor.

Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats. Innan kursval till språkkurs görs ska test för nivåplacering göras.

Kursanmälan till obligatoriska kurser sker i de flesta fall automatiskt (genom kansliet). Separat anmälan krävs för den som läser individuell inriktning och för den som väljer bland alternativt obligatoriska kurser eller motsvarande.

Kursregistrering
Registrering på kurs förutsätter kursval i Ladok. Kursvalet görs antingen via kursvalsrutinen på webben eller via studentens utbildningskansli. Registrering på kurs görs av den kursgivande skolan.

Studenten skall i början av varje kurs registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt på berörd skola. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till berörd skola. 

Villkor för uppflyttning
Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen.
För studier i årskurs 2:
Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 ska vara avklarade t o m augustiperioden.
För studier i årskurs 3:
Minst 90 högskolepoäng ur åk 1 och 2 ska vara avklarade t o m augustiperioden.

Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav skall i samråd med studievägledningen upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Tillgodoräknanden

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.

Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige skall normalt godtas av KTH.

Den som är student vid KTH och genomför studier vid ett annat universitet inom ramen för ett utbytesavtal har rätt att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Ett sådant besked kan t ex ges genom att ett s k Learning Agreement upprättas och undertecknas av koordinator vid KTH, kontaktperson vid det utländska universitetet samt av den studerande.

Den som är student vid KTH har rätt att få tillgodoräknande prövat. Även den som inte är student men har akademisk utbildning och strävar efter att komplettera denna skall i möjligaste mån få ansökan behandlad samt få ett preliminärt besked (s k förhandsbesked) om tillgodoräknande.

Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare från KTH).

Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsv) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett, inte av KTH vid tillgodoräknandet.

Utlandsstudier

Teknologer vid medieteknikprogrammet har möjlighet att förlägga ett läsårs/en termins studier vid högskolor i Europa, Australien, Nord- och Sydamerika, Sydafrika och Asien utan att behöva betala de kursavgifter som annars tas ut av utländska studerande. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete som motsvarar en kurs om 15 högskolepoäng. Detta innebär omkring 10 veckors heltidsstudier. För examensarbetet gäller speciella regler:

 • Huvuddelen av studierna, minst 120 högskolepoäng, skall vara avklarade innan examensarbetet påbörjas
 • Det får ej påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator och anmälts på särskild blankett. Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
 • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under hela studietiden och skall normalt utföras under 6:e terminen inom den inriktning som den studerande valt. Om den studerande önskar utföra examensarbetet inom annat ämnesområde skall detta godkännas av grundutbildningsansvarig på skolan för Datavetenskap och kommunikation.
 • Det skall utgöra prov på ett självständigt, ingenjörsmässigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning. Det kan inkludera andra moment, t ex seminarier, informationssökning, auskultationer, opposition eller andra inslag som examinator eller handledare bedömer lämpliga.
 • Handledare utses av examinator.

Examensarbete kan utföras i examensarbetsämnet medieteknik.

Examen

Villkor för examen 180 högskolepoäng
Högskoleingenjörsexamen i medieteknik erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 180 högskolepoäng, varav  

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng, och därutöver minst 90 högskolepoäng (inkl examensarbete 15 högskolepoäng) i ämnen centrala för teknikområdet.

Benämning på examen
Högskoleingenjörsexamen inom medieteknik
Bachelor of Science in Engineering, Degree Programme in
Media Technology

Ansökan om examen
Studenten ansöker om högskoleingenjörsexamen i medieteknik.
Ansökan om examen görs på särskild blankett och ställs till kansli CSC vid Skolan för Datavetenskap och kommunikation.
Till ansökan ska bifogas bevis om betald kåravgift.