Utbildningens mål

Högskoleingenjörsutbildning i medieteknik (TIMEH), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2009-04-20
Godkänd: 2009-04-20

Högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik utbildar för arbete inom ett brett fält av teknisk verksamhet inom medieindustrin och andra verksamheter med omfattande medierad kommunikation. Tillämpningarna kan exempelvis omfatta tekniska systemlösningar för olika typer av medieproduktion och utveckling av olika typer av medietjänster. Utbildningen har en teoretisk-praktisk profil.

Kunskap och förståelse

Högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik skall ge studenterna:

 • grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att med tillämpliga metoder framgångsrikt arbeta med, självständigt och i grupp, samt ingenjörsmässigt lösa de tekniska, organisatoriska, metodologiska, designmässiga och användningsrelaterade problem och utmaningar som rör utveckling, produktion och användning av medietjänster och -produkter.
 • kunskaper om den breda teknik- och mångvetenskapliga grund som medierna och deras produktions-, distributions- och konsumtionsteknik vilar på samt förståelse för den historiska utvecklingen.

Färdigheter och förmågor

Högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik skall ge studenterna:

 • förutsättningar att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera företeelser, föreställningar, frågeställningar och situationer samt analysera och utvärdera olika tekniska, organisatoriska och designmässiga lösningar.
 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från olika discipliner och erfarenhetsområden samt förmåga att modellera, planera och utvärdera produkter, tjänster, system och processer.
 • förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar samt förmåga att utforma och hantera produkter, tjänster, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.
 • möjlighet att utveckla sin insikt om och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.
 • förmåga att muntligt och skriftligt, klart på ett korrekt och mottagaranpassat språk, redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik skall ge studenterna:

 • förutsättningar för att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och estetiska aspekter.
 • insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur dess nyttjande, inbegripet sociala, ekonomiska, miljömässiga och arbetsmiljömässiga aspekter.
 • insikt om mediernas betydande roll i samhälle, opinionsbildning och demokratiprocesser liksom i de etiska och juridiska aspekterna på medierna och deras innehåll, samt om sambanden mellan teknik, innehåll och användning i medierna.
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.