Senast ändrad: 2009-02-26
Godkänd: 2009-02-26

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

De flesta kurserna i programmet omfattar 7,5 högskolepoäng, som betygsätts i en sjugradig betygskala A-E, F och Fx. Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder och normalt läses två kurser parallellt i varje läsperiod. Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför skolan.

Termin 1

Utbildningen är upplagd så att man startar med att läsa en termin medicinska kurser, dvs. Biologisk kemi samt Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Dessa kurser genomförs av lärare från Karolinska Institutet och läses i Flemingsberg. Parallellt med dessa läses kursen Informationsteknik och ingenjörsmetodik, som ger de grundläggande ingenjörsverktygen såsom datakunskap, presentationsteknik och informationssökning. Där får studenterna också pröva att arbeta i projektform, genom att i mindre grupper ta reda på så mycket fakta som möjligt om en medicinteknisk apparat eller metod och sedan presentera dessa skriftligen och muntligen.

Termin 2 och 3

De följande två terminerna läses matematik och grundläggande ingenjörskurser som ellära och programmering. Dessa kurser ska ge en stabil teknisk grund att stå på och ge förståelse för den tekniska delen av medicintekniken.

Termin 4, 5 och 6De sista tre terminerna läser man fördjupade el-tekniska kurser som reglersystem och EMC-elektronik. Den senare kursen ska ge förståelse för elektroniska apparaters påverkan av och på den omgivande miljön. I projektkursen Elektronikdesign får man tillämpa sina el- och datakunskaper genom att utföra en praktisk konstruktion. Man läser också de fyra medicintekniska kurserna Teknik i intensivvård och kirurgi, Tillämpad medicinsk mätteknik, Medicinska bilder och Medicinteknisk verksamhet. I dessa kurser kommer man i kontakt med mer specifika tillämpningar av elektroniken. Exempel på mättekniska tillämpningar är EKG, EEG och ultraljud och exempel på bildteknik är röntgen, MRI och PET-scanning.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Villkoren avviker från de som normalt tillämpas för högskoleingenjörsutbildning vid KTH.

För studier på termin 2 krävs för dem som inlett studierna med bastermin att denna är avslutad med godkänt resultat eller att motsvarande behörighet inhämtats på annat sätt. Den som ej uppfyller detta blir ej uppflyttad till termin 2 och är ej berättigad att registrera sig på kurser inom programmet.

För studier på termin 4 krävs att följande kurser är avklarade med godkänt resultat:

HN1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 7,5 hp

HX1002 Anatomi och fysiologi 15 hp

HE1004 Digitalteknik 7,5 hp

HN1901 Matematik 1 7,5 hp

HE1008 Analogteknik 7,5 hp

För de studerande som ej uppfyller detta krav skall individuell studieplan upprättas i samråd med studievägledare.

Studieanmälan/terminsregistrering och val av kurser

Senast 15 november inför vårtermin och 15 maj inför hösttermin ska alla studerande göra en studieanmälan via Mina sidor. Studieanmälan ligger till grund för terminsregistrering. Denna möjliggör betygsregistrering samt utbetalning av studiemedel från CSN. De studerande som inte uppfyller uppflyttningskraven för årskursen skall kontakta sin studievägledare.

Inför höst- och vårtermin i åk 3 ska den studerande i förekommande fall välja kurser.

Kursregistrering

Varje studerande skall vid första schemalagda undervisningstillfället signera en kurs­registrerings­­­­­­lista. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till kursansvarig.

Det ligger på den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper från tidigare kurs inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs. Information om förkunskapskrav finns i respektive kursplan.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en termin.

Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehållet får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs.

Ansökan om studieuppehåll lämnas till studievägledare, som beviljar eller avslår ansökan. När den studerande avser att återuppta studierna skall en studieanmälan göras enligt ovan.

Om den studerande, efter studieuppehållsperioden, inte lämnat studieanmälan eller anmält förlängt studieuppehåll registreras studieavbrott.

Tillgodoräknanden

Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig utbildning från högskola/universitet inom eller utom landet. Förutsättningen är att kursen/kurserna är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot de utbildningsmål som gäller för programmet. Tillgodoräknande av hel kurs prövas av grundutbildningsansvarig. Del av kurs prövas av examinator.

Utlandsstudier

Studerande vid Skolan för teknik och hälsa (STH) har möjlighet att förlägga ett läsårs studier vid utländskt lärosäte som KTH samarbetar med, utan att behöva betala de kursavgifter som annars tas ut av utländska studerande. Utbytesstudier kan ske under tredje årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Information om utlandsstudier ges av handläggaren för internationalisering som också informerar om aktuella ansökningstider. Ansökningsblanketter finns hos studievägledare.

Utlandsstudierna kan efter bedömning tillgodoräknas som en del av högskoleingenjörs­utbildningen. Den utresande skall tillsammans med skolan upprätta ett så kallat Learning Agreement som innebär förhandsgodkännande av utbytesstudierna. Studierna bedrivs normalt på det språk som talas i landet/regionen. Det finns möjligheter för den som blir antagen till utbytesprogram i tysk-, fransk-, spansk- och italiensktalande länder att följa en förberedande språkkurs innan den ordinarie terminen börjar.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Det innebär omkring 10 veckors heltidsstudier. Se vidare: Riktlinjer för examensarbeten, Skolan för teknik och hälsa

För examensarbetet gäller:

Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 120 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser, som berör examensarbetets innehåll.

Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator.

Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6.

Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.

Handledare utses av inriktningsledare.

Examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen i Medicinsk teknik (eng. Bachelor of Science in Engineering, degree programme in Medical Technology) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 180 högskolepoäng.

Kurs som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan inte medräknas inom ramen för de 180 högskolepoäng som ligger till grund för examen

För att få examen skall den studerande ansöka om detta på en blankett och bifoga kvitto på erlagd kåravgift.