Senast ändrad: 2016-11-13
Godkänd: 2016-11-13

Utbildningens upplägg

Läsåret
Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning förekomma utanför läsåret.
Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb www.kth.se

För Civilingenjörsexamen med Mastersexamen inom Industriell ekonomi
Utbildningen inleds med ett kurspaket som ger en solid bas inom området Industriell ekonomi. Därtill ges ett paket av villkorligt valfria och valfria kurser vilket möjliggör för erforderliga kurser inom teknik och Industriell ekonomi på avancerad nivå i syfte att avlägga Civilingenjörsexamen inom respektive program på KTH. Dessa kurspaket läses huvudsakligen under termin 1 och 2.

För Mastersexamen inom Industriell ekonomi
Utbildningen inleds med ett kurspaket som ger en solid bas inom området Industriell ekonomi. Därtill ges ett paket av valfria kurser för fördjupning inom teknik och området Industriell ekonomi. Inom det valfria kurspaketet erbjuds kurser för profilering och forskningsförberedande perspektiv inom ämnesområdet Industriell ekonomi. Dessa kurspaket läses huvudsakligen under termin 1 och 2.
Gemensamt för båda spåren ges under termin 3 en fördjupningskurs omfattande 12 hp inom området Industriell ekonomi där stor vikt läggs på genomförande av ett omfattande industriellt projekt samt förberedelser inför examensarbetet.
Examensarbetet ska behandla ett problem inom gränslandet Industriell ekonomi och teknik eller naturvetenskap, med anknytning till det av studenten valda fördjupningsområdet

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och teknikspår i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.
Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.
För valfria kurser gäller följande begränsningar:
• Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
• Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
• Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
• Valfri kurs kan väljas men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering
I samband med terminsstarten ska den studerande göra en obligatorisk terminsregistrering via personlig inloggning på www.kth.se
Terminsregistrering krävs för att få läsa nya kurser och för att studieresultat ska rapporteras och av CSN för att utbetalning av eventuella studiemedel ska ske.

Anmälan till kurs på program
Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser att läsa. Anmälan till kurs görs via www.antagning.se,  alternativt www.universityadmissions.se

• 1 - 15 maj inför höstterminen
• 1 - 15 november inför vårterminen

Om den studerande inte gör sin anmälan via www.antagning.se alternativt www.universityadsmissions.se beaktas ansökan endast i mån av plats.
Information om hur anmälan till kurs ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Kursregistrering
Den studerande ska vid kursstart registrera sig på alla kurser. Kursregistrering ska göras individuellt antingen via personlig inloggning på www.kth.se eller enligt instruktioner från kursgivande skola.
Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta enligt instruktioner från kursgivande skola.

Registrering på kurs förutsätter att den studerande antagits till kursen.

Villkor för uppflyttning för studier i årskurs 2
Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 enligt utbildningsplanens kurslista, skall vara avklarade t o m omtentamensperioden i augusti.

Individuell studieplan
Den student som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.
Individuell studieplan kan innebära att studenten ej kan garanteras heltidsstudier. Se KTHs regelverk: www.kth.se

Tillgodoräknanden

Den studerande har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/annat universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se
Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala. Ansökan görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet.
KTHs policy för tillgodoräknande finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se

Utlandsstudier

Möjlighet för utlandsstudier ges företrädesvis i samband med examensarbetet under termin 2. Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 december för nästkommande läsår.

Examensarbete

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng, som vanligen genomförs på vårterminen i årskurs

För att få påbörja examensarbetet krävs att huvuddelen av studierna på masterprogrammet är avklarade, d v s.,

• att 60 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet är avklarade.

Examensarbetet kan genomföras inom huvudområdet industriell ekonomi, för teknologie masterexamen i industriell ekonomi.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för masterexamen finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examen

Ansökan om examen
Den studerande måste ansöka om examen. Ansökan görs genom personlig inloggning på KTHs webb där "Examensansökan" finns under rubriken Program.
Villkor för masterexamen 120 högskolepoäng
Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtliga kurser som igår i den studerandes studieplan om 120 högskolepoäng, varav

• minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på generell examen på avancerad nivå
Degree of Master of Science (120 credits) Teknologie masterexamen.

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning www.kth.se