Utbildningens genomförande

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik (TMVTM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-01-11
Godkänd: 2018-01-11

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder. För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till "student på KTH" på www.kth.se

Programmet består av kurser för 90 poäng, följt av ett examensarbete på avancerad nivå ( 30 poäng). En obligatorisk kurs (7,5 hp) ingår det första året. Resten av kurserna är villkorligt valfria eller rekommenderade. Studenten ska välja minst 3 kurser av de villkorligt valfria. Resterande kurser ska väljas från listan med villkorligt valfria eller rekommenderade kurser med undantag för 15 poäng som kan väljas fritt utanför listan. Detta ger studenten en stor möjlighet att skapa hans/hennes egen läroplan. Rekommendationer för kurskombinationer kan fås av programansvarig.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenter som blir antagna till programmet startar utbildningen i slutet av augusti då även registrering sker. Studenten måste personligen närvara vid registreringen och därefter registrera sig på terminen och till kurserna via den personliga menyn. Kursval för nästkommande termin sker via www. antagning.se senast den 15 november respektive 15 maj så länge de är inskrivna på programmet.

Minst 45 högskolepoäng måste vara avklarade från ÅK1 för att bli uppflyttad till ÅK2. Detta inkluderar poäng tagna i tentaperioden i augusti. Studenter som inte har lyckats ta 45 högskolepoäng under ÅK1 måste inrätta en individuell studieplan. Utan denna plan blir studenten inte registrerad på några kurser. Den individuella studieplanen innehåller resterande kurser från årskurs 1 och kompletteras med lämpliga kurser från årskurs 2.

Tillgodoräknanden

Studenter kan i vissa fall ha rätt att tillgodoräkna tidigare kurser från svenska eller utländska universitet. Tillgodoräknanden beslutas av Programansvarige.

KTH:s riktlinje för tillgodoräknande av högskoleutbildning finns i KTH:s regelverk på www.kth.se.

Utlandsstudier

För mer information, kontakta internationella koordinatorn på Skolan för Kemivetenskap.

Examensarbete

Studenter som följer programmet måste utföra ett individuellt arbete i form av ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng, vilket innebär 20 veckors heltidsstudier. Minst 60 högskolepoäng måste vara avklarade. Av dessa måste minst 30 högskolepoäng vara på avancerad nivå i kemi. Examensarbetets examinator kan ställa ytterligare krav på förkunskaper för att få påbörja examensarbetet.

Studenterna ska genom examensarbetet demonstrera sin förmåga att använda färdigheter som har övats på tidigare programkurser för att utföra ett individuellt arbete. Det är studentens ansvar att hitta ett lämpligt examensarbete med hjälp från KTH.

Information gällande betygsskala och kriterier på examensarbete hittas i kursplanen.

För vidare information om examensarbetet se www.kth.se

Examen

För att avlägga masterexamen (eng. Degree of Master of Science (Two Years) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på avancerad nivå, omfattande 30 högskolepoäng.

  • Minst 90 hp på avancerad nivå och minst 60 hp inom huvudområdet, (inklusive ett examensarbete på 30 högskolepoäng) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Programmet är utformat så att studenter har uppfyllt Sveriges nationella krav för en Teknologie masterexamen när de har uppfyllt programmets krav.

Studenter måste ansöka om examen via webbtjänsten "personlig meny". Man loggar in på KTH:s hemsida och därefter klickar man på ”Program” högst upp på personliga menyn och sedan ”Examensansökan”.

Benämning på examen.
Teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (120 credits)

För mer information se "KTHs reelverk om examensföreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå" på www.kth.se