Senast ändrad: 2019-05-17
Godkänd: 2019-05-17

Utbildningens upplägg

Läsåret börjar i slutet av augusti/början av september och avslutas i slutet av maj/början av juni. Året är uppdelat i fyra läsperioder, två på hösten och två på våren. Läsperioderna är ungefär 7 veckor långa och avlutas med en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges fyra omtentamensperioder; före jul, i april, i början av juni och en i augusti direkt före första läsperioden för läsåret. Läsåret innehåller 40 veckor. Undervisning kan, om nödvändigt, schemaläggas utanför läsåret.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Programmet består av tre typer av kurser: obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser. Kurslistor för de olika programspåren ges i bilaga 1. De obligatoriska kurserna uppgår till ca 25 poäng för varje spår, och de villkorligt valfria kurserna uppgår till ca 70 högskolepoäng. Ur listan över villkorligt valfria kurser ska studenterna välja kurser som uppgår till minst 25 högskolepoäng. De valfria kurserna kan väljas från alla kurser som anges för alla spår, eller, alternativt, kan eleverna föreslå andra, icke-listade, kurser som passar in med det valda spåret. Valet av valfria kurser måste godkännas av programansvarig.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg för examensarbeten.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Kursanmälan

Som student på ett KTH-program måste du göra kursval för varje termin. Kursanmälan görs av alla programstudenter via www.antagning.se.

Tillgodoräknanden

Under särskilda förhållanden, och i samråd med programansvarige, kan poäng för tidigare studier tillgodoräknas enligt KTH:s policy för tillgodoräkning.

Utlandsstudier

Del av programmet och/eller examensarbetet kan förläggas utomlands i enlighet med KTHs riktlinjer för studentutbyte.

Examensarbete

Syftet med examensarbetet är att utveckla studentens förmåga att självständigt genomföra och rapportera ett arbete samt att studera ett problem mer ingående än vad som är möjligt i kurserna.

Examensarbetet motsvarar 30 hp på avancerad nivå, eller omkring en termins heltidsstudier. Det kan genomföras antingen på KTH, annat universitet, forskningsinstitut eller i industrin, eller en kombination av några av dessa. Examensarbetet sammanfattas i en skriftlig rapport och redovisas muntligt vid ett seminarium. Examensarbetet kan inledas om

  • studenten har en överenskommelse med en examinator inom ämnesområdena som ingår i programmet
  • kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda

Studenten måste själv aktivt leta efter lämpligt examensarbete. KTH kan endast ge viss vägledning när det gäller att hitta lämpliga kontaktpersoner. Valet av examensarbetet måste godkännas av programansvarig.

Examensarbetet betygsätts med P / F.

Examen

Studenter ansöker om examen via personliga menyn på www.kth.se