Årskurs 1

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2431/DD2421.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 3,0 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 7,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 6,0
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 6,0 3,0
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 4,0 3,5
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 3,5 4,0
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 3,0 3,0
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 3,7 3,8
BB2280 Molekylär modellering 7,5 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 6,0
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 7,5
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 6,0
SF2972 Spelteori 7,5 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 7,5
SF2523 Problem inom beräkningsvetenskaper 3,0 1,0 2,0
DD2257 Visualisering 7,5 7,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 7,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 5,0
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 7,5

Inriktningar

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 3,7 3,8
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 3,0 4,5

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2930 + SF2975 eller SF2980 läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2930 Regressionsanalys 7,5 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 7,5

Spår, matematisk statistik (MASA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2431/DD2421.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 7,5
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 7,5

Spår, optimeringslära och systemteknik (OPSA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas utöver den av SF2812, SF2832 och SF2863 som redan valts bland de villkorligt valfria kurserna i basblocket.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 7,5