Till innehåll på sidan

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll från studierna. Studieavbrott innebär att du avbryter dina studier för gott.

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär ett uppehåll i påbörjade studier under en bestämd tidsperiod som KTH beslutar om. Om något inträffar före kursstart som gör att du inte kan påbörja kursen ska du däremot ansöka om anstånd med studiestart . Ett beviljat studieuppehåll ger dig rätt att återuppta studierna efter studieuppehållet. Information om hur du ska göra för att återuppta studierna efter ett studieuppehåll får du i samband med att du beviljas studieuppehåll. Under ditt studieuppehåll har du möjlighet att slutföra påbörjade kurser.

Regler om studieuppehåll finns i högskoleförordningen (1993:100) och i UHR:s föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3, grundföreskrift och UHRFS 2016:1, ändringsföreskrift). Om det finns särskilda skäl får en högskola i enskilda fall besluta att den som har påbörjat en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl soldat eller sjöman enligt samma lag.

Den som är grundutbildningsansvarig eller programansvarig för din utbildning beslutar om studieuppehåll.

Ett beslut om att studieuppehåll inte beviljas kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Om du gör ett uppehåll i studierna utan att ansöka om och få ett studieuppehåll beviljat så har du inte automatisk rätt att återuppta studierna igen, utan får återuppta studierna i mån av plats.

För mer information om ansökan och hur ett studieuppehåll påverkar dina fortsatta studier – kontakta studievägledare eller motsvarande för ditt utbildningsprogram.

7 kap. 33 §§ högskoleförordningen (1993:100)

UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3), grundföreskrift

UHR:s föreskrifter (UHRFS 2016:1), ändringsföreskrift

Ansökan om studieuppehåll

Studieavbrott

Ett studieavbrott är ett definitivt avbrott av studierna. Det innebär att du inte kommer att slutföra studierna på programmet och avsäger dig din utbildningsplats. Du ska också ansöka om studieavbrott om du inte avser att återuppta dina studier efter ett beviljat studieuppehåll.

För mer information om studieavbrott - kontakta studievägledare eller motsvarande för ditt utbildningsprogram.

Anmälan om studieavbrott på program