Fältstudie i utvecklingsland

Genom KTH har du som är student möjlighet att bedriva fältstudier i ett utvecklingsland, så kallade Minor Field Studies (MFS). Det är en möjlighet att få erfarenhet och förståelse för de utmaningar som kan finnas i ett låg- eller medelinkomstland. MFS är ett Sida-finansierat stipendium.

MFS steg för steg

1. Se till att du uppfyller behörighetskraven

Behörighetskrav för MFS

2. Ha koll på kraven vid genomförande av MFS

För att kunna bli beviljad MFS-stipendium finns det ett antal krav som måste uppfyllas vid genomförandet av fältstudien.

  • Studien ska resultera i ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå i form av en rapport på engelska om 15-30 hp. Den kan utföras av en eller två personer gemensamt. I undantagsfall kan tre studenter beviljas för samma projekt. I de fall tre studenter ansöker om samma projekt ska arbetsfördelningen i gruppen tydligt beskrivas.
  • Du ska vid ansökningstillfället ha en tydlig och realistisk projektidé i form av en projektplan.
  • Då MFS-projektet ska vara poänggivande måste handledare eller examinator vid KTH bekräfta att slutresultatet kan tillgodoräknas som ett examensarbete i samband med ansökan.
  • Du ska ha handledare vid KTH samt kontaktperson i det land där fältstudien utförs.
  • Studien ska utföras i ett av de godkända länderna för MFS (pdf 287 kB) . MFS kan inte beviljas för projekt i områden dit Utrikesdepartmentet avråder från resor, se UD:s reserekommendationer .
  • Utlandsvistelsen ska vara om minst åtta sammanhängande veckor.
  • Projektet ska möta kraven för examensarbete inom ditt program samt anknyta till Globala målen och Agenda 2030 . Studien bör vara så tillämpad som möjligt och möjliggöra goda kontakter med både den professionella och sociala miljön i landet.

3. Spåna på projektidéer och påbörja projektplanen

Din projektidé utvecklar du själv, i samverkan med handledare för ditt examensarbete eller tillsammans med kontaktperson i mottagarland. Projektet ska beskrivas i en projektplan om 2-4 sidor på engelska. Projektplanen ska bland annat innehålla bakgrund, syfte, beskrivning av ämnet (som ska ha koppling till utvecklingsfrågor), metod och genomförande, tidplan, källförteckning och budget. Mall för vad som ska ingå hittas här.  (docx 22 kB)

Inspiration till projekt

Vi har samlar lite förslag på projekt som skulle kunna omsättas i ett MFS.

Förslag på projekt

Ta del av reseberättelser från tidigare MFS-stipendiater. På UHR:s hemsida kan du hitta reseberättelser från studenter från KTH och andra svenska universitet.

Reseberättelser från MFS-stipendiater

4. Hitta en handledare

Handledaren är den akademiskt ansvariga för studentens examensarbete och bistår i projektutveckling, metodval och i projektformulering.

5. Skaffa en kontaktperson

Det kan ta tid att hitta en kontaktperson i värdlandet, så börja i tid. Kontaktpersonen kan representera eller vara anställd vid inhemsk myndighet, universitet, organisation eller företag i landet och behöver inte ha en akademisk koppling. Denna person ska ge stöd, rådgivning och vid behov assistera med praktiska arrangemang före och under vistelsen. Du ansvarar för att etablera dialog med kontaktpersonen i värdlandet före utresan och förmedla vad deras uppdrag innebär.

6. Certifikat för global kompetens

Ta ditt MFS till nästa nivå genom att läsa kursen Interkulturell kompetens innan din fältstudie och kursen Global kompetens efter. När du sedan tar ut din examen bifogas ett Certifikat för global kompetens, en kvalitetstämpel och ett bevis på att du är förberedd för dagens internationella arbetsliv.

Certifikat i global kompetens

7. Gör en ansökan och invänta besked

Ansökningsomgången för att genomföra MFS under vårterminen 2020 öppnar i mitten på oktober och sista ansökningsdag är 4 november 2019. Besked om ansökan kommer meddelas dem som ansökt inom en månad efter deadline. 

Om det finns stipendier kvar efter ansökningsomgången i november kommer vi ha ytterligare en utlysning med deadline den 30 janauri 2020. Besked om detta kommer i början på december. 

Ansökan

8. Förberedande kurs

Innan avresa ska du delta på den obligatoriska förberedelsekursen om tre dagar på Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Kursen ger fackmässiga förkunskaper och fältinformation samt är en introduktion till utvecklingsfrågor och internationellt samarbete. Så fort du fått besked om godkänd ansökan bör du anmäla dig till kursen.

Kurstillfällen och anmälan på MFS kurswebb

9. Skriv din rapport/examensarbete samt reseberättelse

Fältstudien ska resultera i en rapport (examensarbete) samt en reseberättelse. Rapporten ska godkännas av handledare och examinator vid KTH. Du och din institution står för språkgranskning, tryck och spridning av rapporten till värdlandet. Senast sex månader efter utresedagen ska rapporten överlämnas i ett utskrivet exemplar samt en mailad pdf till MFS-handläggaren vid KTH som publicerar den i databasen  för MFS-rapporter. Sida, UHR och KTH har rätt att fritt förfoga över rapporten. Om studien inte redovisas enligt angivna regler kan MFS-stipendiet återkrävas. Reseberättelsen skickas som PDF till MFS-handläggaren samt laddas upp på UHR:s sida för MFS .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:MFS-info@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-10-07