Till innehåll på sidan

Stöd och anmälan

Här hittar du som student information om vart du kan vända dig om du blir utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Vart vänder jag mig som student för att få hjälp och stöd?

För att få stöd när du upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling vänder du dig till en utsedd kontaktperson på din skola, se nedan. Du kan också vända dig till annan anställd på skolan som du har förtroende för.

Användbara länkar:

På studentkåren finns en Studiesocialt ansvarig  som du kan ställa frågor till. Du kan också kontakta Studenthälsan  för att få stöd. Läs mer om Studenthälsan .

Du kan också ta kontakt med Kvinnofridslinjen  som är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld.

Det första steget är ett samtal med den du vänder dig till för att få stöd, för att reda ut vad som hänt. Tillsammans diskuterar ni hur du vill gå vidare. Vad gäller anmälan till KTH så finns det inte några speciella formkrav. Anmälan kan vara muntlig eller skriftlig.

Några råd till dig som har blivit utsatt:

  • Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet.
  • Reagera genast om du känner dig utsatt genom att söka hjälp och stöd.
  • Klargör för den som har utsatt dig att beteendet är ovälkommet från din sida.

KTH har fastställt nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

En förutsättning för att nå målet med nolltolerans är att KTH aktivt bedriver ett förebyggande arbete och kommunicerar tydliga rutiner för hur en anmälan och utredning genomförs, i ärenden som rör diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Skyldigheten att agera och sätta in åtgärder så att missförhållandena/ beteenden upphör, inträder så snart KTH får kännedom om missförhållandet på något sätt, t.ex. genom enskilda iakttagelser eller en students/ medarbetares rapportering/ anmälan om att någon blivit utsatt.

Du kan också läsa mer här:

Diskrimineringslagen

Diskrimineringsombudsmannen

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter