Till innehåll på sidan

Översikt olika stipendier

Du som är student, lärare, forskare eller anställd vid KTH har möjlighet att söka stipendier från KTH:s anknutna stiftelser samt från externa stiftelser och organisationer. Här finns information om hur det går till att hitta finansiellt stöd för studier, resor eller forskning.

Stipendier från KTH:s anknutna stiftelser

KTH har ca hundra stiftelser som erbjuder studerandestipendier för studenter samt resestipendier för doktorander, lärare eller forskare. Stiftelserna utlyser oftast stipendier en gång om året. Se nedan några olika exempel på stipendier.

Observera att du måste logga in för att nå sidorna nedan!

Läs mer om de anknutna stiftelserna

Studerande på grund- och avancerad nivå

Allmänna studerandestiftelserna 

Öppen för ansökan 15 januari- 15 februari. 

Allmänna studerandestipendierna är stipendier ur olika stiftelser för studerande vid KTH i lägst tredje årskursen med goda studieresultat. Vissa stiftelser är avsedda endast för studerande från materialteknik- /materialdesignutbildningen eller arkitektutbildningen. Dessutom finns Wahlbäcks stiftelse för studerande från Värmland och vissa orter i Skaraborgs län; kan sökas redan från första årskursen men visst företräde för studerande fr.o.m. tredje årskursen.

Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken stipendiefond

Öppen för ansökan 15 januari- 15 februari. 

Stiftelsens ändamål är att genom studiehjälp i form av stipendier möjliggöra utbildning vid KTH. Stipendierna kan tilldelas studerande i lägst tredje årskursen på civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildningarna, som uppnått mycket goda studieresultat. Enligt praxis kan man bara tilldelas stipendium en gång.

Behörig att söka är den som före augustiperiodens slut föregående läsår, är godkänd på samtliga obligatoriska kurser i årskurserna 1 och 2.

Stiftelsen Ingenjör Ernst Johnsons fond

Öppen för ansökan i september.

Stipendium tilldelas studiebegåvade studerande på avancerad nivå (efter 180 högskolepoängsstudier) och i första hand personer som före inträdet vid KTH studerat och varit bosatta i Sverige, men utanför Storstockholmsområdet. Stipendium kan beviljas under högst fyra teminer till en och samma person. I början av varje termin sänds e-post till befintliga stipendiater med information om hur ansökan om förlängning går till.

Professor Wallquists studiemedalj

Varje år i januari – februari sänds nomineringsunderlag till skolorna.

Möjliga destinatärer är då de studenter som utexaminerats föregående läsår.

En student kan belönas med Professor Wallquists studiemedalj för framstående studieresultat. Krav är att studenten följt undervisning och vid varje läsårs slut haft godkända betyg i samtliga ämnen som getts inom ramen för utbildningen. Inte en enda släpande kurs tillåts.

Om flera är nominerade och uppfyller kraven ska medaljen tilldelas den student som har högsta medelbetyg. Om ingen student uppfyller studiekravet sker ingen utdelning.

Programmen har möjlighet att nominera en student vardera. Nomineringarna handläggs av stiftelsefunktionen vid det gemensamma verksamhetsstödet och KTH:s stipendieråds ordförande fattar beslutet om mottagare av studiemedaljen.

Professor Wallquists studiemedalj delas ut i samband med diplomutdelningen, vanligtvis i maj.

Doktorander, lärare och forskare

KTH:s allmänna resestiftelser

Öppna för ansökan 15 februari - 15 mars. 

Resestipendier för lärare, forskare och forskarstuderande vid KTH samt personal vid det gemensamma verksamhetsstödet och biblioteket.

Karl Engvers stiftelse

Resestipendier för forskare och lärare samt, från 2019, även till forskarstuderande vid KTH.

Jubileumsanslaget

Anslag har ställts till rektors förfogande för att "i första hand användas till bidrag för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Bidrag ska främst beviljas till yngre forskare. Medel kan även - efter rektors bedömning - undantagsvis disponeras för utländska gästforskare".

Stipendier för studentutbyte mastersstudenter, examensarbete, och doktorandstudier etc

Ingen av de KTH-anknutna stiftelserna har som ändamål att enbart stödja utbytesstudier, examensarbete, doktorandstudier vid utländska universitet. Det finns dock två stiftelser som kan komma i fråga för resor till KTH:s strategiska partneruniversitet eller Cornell University, Ithaca, New York.

Insamlingsstiftelsen för internationellt studentutbyte vid KTH

Stiftelsens ändamål är att ge studenter på avancerad nivå möjlighet till studentutbyte, examensarbete och sommarkurser vid våra partneruniversitet:

  • Hong Kong University of Science and Technology (Hongkong),
  • University of Illinois at Urbana-Champaign (Urbana-Champaign),
  • Indian Institute of Technology Madras (Madras),
  • Shanghai Jiao Tong University (Shanghai),
  • Nanyang Technological University (Singapore) och
  • University of Tokyo (Tokyo).

Stiftelsen utlyses i mars.

Stiftelsen Rudolph Carl Norberg Fund

Stiftelsens ändamål är att uppmuntra och stödja amerikansk-svenska ekonomiska relationer. Stiftelsen understödjer även resor till Cornell University, Ithaca, New York.

Du som är masterstudent, doktorand eller forskare är välkommen att ansöka. Stipendium kan sökas för bl a doktorandstudier, forskningssamverkan, studiebesök och uppsats, rapport, forskningsrapport.

Stiftelsen delar i första hand ut stipendium till den som skriver den bästa uppsatsen rörande ovanstående ämnesområde. I andra hand genom att dela ut stipendium för utbyte/besök/studier vid Cornell University, USA. Stiftelsen är öppen för ansökan under hela året.

I övrigt hänvisas frågor angående utbytesstudier till sidan utlandsstudier .

Stipendier som hanteras av andra instanser på KTH

KTH Opportunities Fund

KTH Opportunities Fund erbjuder stipendier till studenter på både kandidat-, master- och doktorandnivå för att finansiera projekt, praktikplatser och forskning kopplade till deras studier på KTH.

KTH Opportunities Fund

Stipendier för personalutbyte

Här finns information om sabbatsperiod för lärare och internationell mobilitet för administratörer och lärare som ger anställda möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte internationellt. Läs mer här:

Hitta stipendier för personalutbyte

Stipendier för forskarstuderande och postdoktorer

KTH:s personalavdelning har information om stipendier till forskarstuderande och postdoktorer till längre projekt.

Hitta stipendier för forskarstuderande och postdoktorer

Stipendier för internationella studenter på KTH

Här finns information om stipendier för internationella studenter för masterstudier vid KTH. Här ingår bland annat KTH-India Scholarship.

Hitta stipendier för internationella studenter 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:stipendier@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-06-14