Disciplinärenden

Regler om disciplinära åtgärder mot studenter finns i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100).

Enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som:

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). Diskrimineringslagen

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.

Disciplinärenden handläggs av jurist vid KTH och avgörs av KTH:s disciplinnämnd eller, i vissa fall, av rektor.

Högskoleförordningen