FAQ om disciplinnämnden

Vad innebär det att du blivit anmäld för en disciplinär förseelse?

Har du blivit anmäld för en disciplinär förseelse innebär det att du är misstänkt för att t.ex. ha vilselett vid examinering, men det kan också handla om att du misstänks för att ha brutit mot ordningsregler eller för att ha trakasserat andra.

Varje grundad misstanke om disciplinär förseelse ska skyndsamt anmälas till rektor som utreder ärendet genom att samla in information. Den information som rektor får skickas tillsammans med anmälan till studenten som därmed får möjlighet att ge sin syn på det inträffade.

När rektor fått in yttrandet avgör rektor om ärendet ska avskrivas, föranleda en varning från rektor, eller tas upp i disciplinnämnden.

I de allra flesta fall går ärendet vidare till disciplinnämnden, som består av rektor, en lagfaren ledamot, en företrädare för lärarna samt två representanter för studenterna. Den lagfarna ledamoten i KTHs disciplinnämnd ska vara eller ha varit ordinarie domare i domstol.

När kommer mitt ärende att behandlas i disciplinnämnden?

Under terminerna har disciplinnämnden normalt sammanträde en gång per månad. Sammanträdena bokas i förväg - terminsvis. Handläggningstiden för disciplinärenden varierar. Undrar du när ett disciplinärende ska tas upp av nämnden är det därför bäst att fråga KTHs juridiska avdelning.

Vad innebär det att bli varnad eller avstängd och vad händer efter att du blivit varnad eller avstängd?

Varning kan meddelas av rektor eller av disciplinnämnden medan avstängning endast kan meddelas av disciplinnämnden. Blir du varnad eller avstängd framgår det i disciplinnämndens beslut som är allmän handling.

Blir du avstängd från KTH innebär det att du inte får delta i undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid KTH under den tid du är avstängd. Du blir alltså enbart avstängd från KTH och kan fortfarande bedriva studier vid andra högskolor. Studenten får vistas i KTH:s lokaler i samma mån som allmänheten.

Beslut om avstängning skickas till CSN och då avstängning räknas som ett avbrott i studierna är du skyldig att återbetala studiemedel för den tid du är avstängd.

Beslut om varning meddelas den berörda studenten och berörd skola.

Kommer en anmälan, avstängning eller varning påverka eller synas i mitt betyg eller på annat sätt registreras och vem kan i sådant fall se det?

Blir du avstängd från KTH kommer en notering synas i LADOK under avstängningen, men det är inget som anges i examensbeviset. Efter avstängningen tas noteringen i LADOK bort.

Handlingarna i ett disciplinärende är allmänna handlingar och diarieförs av KTH. Handlingarna kan som huvudregler begäras ut av vem som helst.

Hur går mötet i disciplinnämnden till?

Om ett ärende om disciplinär förseelse tas upp i disciplinnämnden kallas berörd student, den som anmält studenten och ev. andra berörda att närvara. Vid samanträdet gås ärendet igenom och studenten och övriga berörda får svara på frågor från nämndens ledamöter. När alla fått möjlighet att framföra det de önskar överlägger nämnden. När nämnden kommit fram till ett beslut kallas samtliga tillbaka in i sammanträdesrummet varpå nämnden meddelar sitt beslut.