Lagar och regler på KTH

KTH är en myndighet som styrs av nationella lagar och förordningar, men även av lokala styrdokument som KTH har upprättat.

Högskolelagen och Högskoleförordningen

De flesta regler som gäller statliga högskolor och universitet finns samlade i högskolelagen och högskoleförordningen. I dessa regleras till exempel vilka examina som får utfärdas, att studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen samt att högskolorna har ett ansvar för att studenterna ges studiesocialt stöd och en god studiemiljö.

Högskolelagen

Högskoleförordningen

Andra regler och föreskrifter

Som komplement till Högskolelagen och Högskoleförordningen finns dels föreskrifter som Universitets- och högskolerådet (UHR) har utfärdat, dels andra regler som styr högskolan. Dessutom finns det lokala regler som universiteten och högskolorna själva har beslutat om. KTH har exempelvis både ett eget regelverk innehållandes vissa allmänna regler och bestämmelser som gäller för universitet och högskolor och ett eget regelsystem i form av policydokument, riktlinjer och interna föreskrifter. KTH har till exempel upprättat regler för tentamen och betyg på kurs och har även tagit fram en uppförandekod för studenter och anställda som betonar vikten av att ha ett professionellt förhållningssätt gentemot varandra. 

Universitets- och högskolerådets (UHR) författningssamling

KTH:s styrdokument

Förvaltningslagen

Då KTH är en statlig myndighet gäller även förvaltningslagen som anger hur ärenden ska handläggas. Dess främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra.

Förvaltningslagen