Lagar och regler på KTH

Verksamheten vid Sveriges högskolor styrs av högskolelagen och högskolefördningen.

De flesta reglerna som gäller statliga högskolor finns samlade i högskolelagen och högskoleförordningen. Som komplement finns dels föreskrifter som Högskoleverket har utfärdat, dels andra regler som styr högskolan. De senare finns samlade i lagar och förordningar som gäller avgränsade frågor eller speciella högskolor. Dessutom finns det lokala regler som universiteten och högskolorna själva har beslutat om. KTH har exempelvis både ett eget regelverk innehållande vissa allmänna regler och bestämmelser som gäller för universitet och högskolor och ett eget regelsystem i form av policydokument, riktlinjer och interna föreskrifter.

Kursplan som ska finnas för alla kurser innehåller föreskrifter som är bindande och måste därför följas av både KTH:s personal och studenterna.

KTH är även en statlig myndighet och lyder därmed under förvaltningslagen. Förvaltningslagen anger hur myndigheter i stat och kommun ska handlägga sina ärenden. Lagen slår fast regler vars främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra.

Högskolelagen

Högskoleförordningen

Förvaltningslagen