Påverka din utbildning

Alla studenter inom högre utbildning har rätt att påverka sin utbildning och studiesituation. Du påverkar till exempel genom att delta i kursvärderingar eller ge feedback på undervisningen. Studentkåren är också viktig och kan driva studenternas frågor i mer organiserad form.

Om alla studenter och lärare bidrar fungerar samspelet och utbildningen blir bättre. Dessutom är det utvecklande att påverka sin utbildning, och genom att engagera dig för förbättring får du nya insikter och mer förståelse för det du läser. Det finns tre huvudsakliga sätt att påverka sin utbildning:

Kursutvärderingar

Studenter har enligt lag rätt att påverka kursen genom kursutvärderingar. Rektor har bestämt att alla lärare ska göra en kursvärdering där synpunkter från studenterna ska ingå. Enligt lag ska högskolan redovisa vilka förändringar man gjort i kursen som följd av kursutvärderingarna.

Hur en kursutvärdering ser ut varierar mellan kurser och program. Oftast är det en enkät, fysisk eller på kurswebben, där du får lämna synpunkter. Det är viktigt med konstruktiv kritik i kursutvärderingarna. Ofta är någon av studentkåren (THS) representanter med i arbetet med utvärderingen.

Eget inflytande

Det finns mycket du själv kan göra för att påverka din utbildning. Det viktigaste är att ta hjälp av din studievägledare om du vill samtala kring dina studier och om du har frågor kring studieplanering eller tankar kring karriärmål. Studievägledning är en lagstadgad rättighet.

Ett annat mycket effektivt sätt att själv påverka sin situation är att prata mycket med läraren och ge direkt feedback på undervisningen. Programansvarig är också bra att prata med.

Studievägledare på program

Organiserat inflytande - Tekniska Högskolans studentkår

Det finns många studenter och många viljor på ett stort universitet. För att påverka större frågor som rör fler än en student, krävs en organisation - en studentkår. Enligt lagen måste alla lärosäten ha en studentkår. Studentkåren är en ideell organisation som företräder studenterna på lärosätet. Det är bara studentkåren som har rätt att företräda studenterna och utse studentrepresentanter.

Kåren på KTH heter Tekniska högskolans studentkår (THS) och inom THS finns THS utbildning som består av alla studenter som arbetar med utbildningsfrågor. De arbetar med studenternas åsikter om utbildningen på alla nivåer inom KTH. Om du vill engagera dig, kontakta studienämnden på din sektion eller THS chefer för utbildningsinflytande. Läs mer på THS hemsida

Högskoleförordningen


 

Till sidans topp