Påverka din utbildning

Alla studenter inom högre utbildning har rätt att påverka sin utbildning och studiesituation. Du påverkar till exempel genom att delta i kursutvärderingarna. Studentkåren är också viktig och kan driva studenternas frågor i mer organiserad form.

Det finns tre huvudsakliga sätt att påverka din utbildning:

Kursutvärderingar

Studenter har enligt lag rätt att påverka kursen genom kursutvärderingar. Rektor har bestämt att alla lärare ska göra en kursutvärdering där synpunkter från studenterna ska ingå. Enligt lag ska högskolan redovisa vilka förändringar man gjort i kursen som följd av kursutvärderingarna.

Hur en kursutvärdering ser ut varierar mellan kurser och program. Oftast är det en enkät, fysisk eller på kurswebben, där du får lämna synpunkter. Det är viktigt med konstruktiv kritik i kursutvärderingarna. Ofta är någon av studentkårens (THS) representanter med i arbetet med utvärderingen.

Eget inflytande

Det finns mycket du själv kan göra för att påverka din utbildning. Det viktigaste är att ta kontakt med din lärare, studievägledare eller programansvarig för att lämna synpunkter.

Studievägledare på program

Tekniska Högskolans studentkår (THS) - organiserat inflytande

Det finns många studenter och många viljor på ett stort universitet. För att påverka större frågor som rör fler än en student, krävs en organisation - en studentkår. Enligt lagen måste alla lärosäten ha en studentkår. Studentkåren är en ideell organisation som företräder studenterna på lärosätet. Det är bara studentkåren som har rätt att företräda studenterna och utse studentrepresentanter.

Studentkåren på KTH heter Tekniska högskolans studentkår (THS) och inom THS finns ”THS Utbildning” som består av alla studenter som arbetar med utbildningsfrågor. De arbetar med studenternas åsikter om utbildningen på alla nivåer inom KTH. Om du vill engagera dig, kontakta studienämnden på din sektion eller THS chefer för utbildningsinflytande. Läs mer på THS hemsida.

I Högskoleförordningen  kan du läsa mer om de lagar som KTH måste följa och förhålla sig till.