Till innehåll på sidan

Minor Field Studies - fältstudier i låg- eller medelinkomstland

Genom KTH har du som är student möjlighet att bedriva fältstudier i ett låg – eller medelinkomstland, så kallade Minor Field Studies, MFS. Via MFS skapas möjligheter att få kunskap, förståelse och erfarenheter för utmaningar och miljöer i låg- och medelinkomstländer runt om i världen.

MFS ersätts av KTH Field Studies

KTH Field Studies kommer från och med läsåret 2023-2024 att ersätta Minor Field Studies. Första utlysningen sker hösten 2023, inför vårterminen 2024.

Läs mer om KTH Field Studies

MFS är ett Sida-finansierat stipendium som ger dig som KTH-student möjlighet att genomföra ditt examensarbete, på grund eller avancerad nivå, i fält i ett låg- eller medelinkomstland. Du behöver vara på plats i minst åtta sammanhängande veckor och studien ska resultera i ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå i form av en rapport på engelska om 15 till 30 högskolepoäng.

Ett MFS-arbete kännetecknas av att det har relevans för FN:s globala mål för hållbar utveckling  och Agenda 2030. MFS förbereder dig som student att verka i en global kontext samt att stärka din kompetens inom de globala hållbarhetsmålen. KTH får årligen in cirka 90 ansökningar om MFS som fördelas på de stipendiemedel vi disponerar. Dessa brukar varierar mellan cirka 40 till 60 per läsår.

Du kan se ett urval av tidigare MFS-knutna studentprojekt från KTH på sidan Reseberättelser från MFS .

Har du frågor kring MFS? Mejla mfs-info@kth.se .

Behörighet

För att vara behörig att söka MFS-stipendium ska du:

 • Vara student på grundutbildningsprogram (kandidat, magister eller master) vid KTH. (KTH har inga externa MFS-stipendier att dela ut).
 • Genomföra examensarbete på grund eller avancerad nivå (kandidat-, magister- och mastersnivå).
 • Vara svenska medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Projektdeltagare från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid ansökan.
 • Aldrig har påbörjat utbildning på forskarnivå.

Utöver detta ska du ha avklarat en tillräckligt många högskolepoäng inom ditt program:

 • Du som planerar att skriva ditt kandidatexamensarbete i årskurs 3 ska ha minst 120 avklarade högskolepoäng inom programmet, vilket gäller kurser fram till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om MFS.
 • Du som planerar att skriva ditt masterexamensarbete i årskurs 5/årskurs 2 på mastern ska ha 180 avklarade högskolepoäng från årskurs 1-3, samt minst 45 avklarade högskolepoäng på avancerad nivå, vilket gäller kurser fram till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om MFS.

Ansökan

Ansökan görs online i två steg: först ett allmänt formulär, i nästa steg ska du sedan ladda upp följande dokument:

 1. Porträttfoto.
 2. Kopia på passet, eller permanent uppehållstillstånd (PUT) om ej svensk medborgare.
 3. Projektbeskrivning på engelska inklusive en preliminär budget. Mall för projektbeskrivning hittar du via denna länk.  
 4. Betygsutdrag.
 5. Eventuella intyg på språkkunskaper utöver svenska och engelska, utvecklingsstudier, etc.
 6. Intyg från handledare/examinator vid KTH om studiens lämplighet som examensarbete.
 7. Intyg/brev/mail från kontaktperson i mottagarlandet eller dennes organisation, gärna ställt till KTH, som visar att du är välkommen att utföra din studie i värdlandet.

Komplett ansökan med bilagor ska vara uppladdad i Mobility Online senast vid angiven tid sista ansökningsdagen. Inga kompletteringar efter att ansökan har stängt accepteras. Detta gäller även intyg från kontaktperson i värdlandet.

Urval

Utifrån ansökan görs ett urval där den sökandes personliga lämplighet samt projektets utvecklingsrelevans och genomförbarhet bedöms. Behörighetskrav samt kraven för genomförande ska vara uppfyllda för att stipendium ska kunna beviljas. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande. Projekt som gynnar samarbete med institutioner, personer eller organisationer i mottagarlandet prioriteras i urvalet.

Projekt

Du kan hitta ett projekt på många olika sätt. Klicka i rutan nedanför för att se några utvalda projekt och organisationer.

Projekt genom KTH:s regionsansvariga handläggare

Om du är intresserad av att genomföra fältstudie i någon av följande regioner kan du kontakta regionsansvariga för att få hjälp med eventuella kontakter och projekt.

För generella frågor, mejla mfs-info@kth.se .

Afrika

Kina

Indien

Sydostasien

Latinamerika

Dataskyddsförordningen, GDPR

Dessa nya regler angående personliga uppgifter trädde i kraft i maj 2018. Vänligen läs igenom hur KTH hanterar dina uppgifter innan du gör en ansökan.

GDPR för utlandsstudier