Molecules and Materials at Interfaces Laboratory (2MILab)

“The Molecules and Materials at Interfaces Laboratory - 2MILab” kommer att integrera forskning, utbildning och innovation för att möta samhällsutmaningar och öka den vetenskapliga och samhälleliga effekten och betydelsen av den forskning som bedrivs vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH).

Mål

Molekylär förståelse och kemisk ingenjörskonst för kontroll av gränsskikt och gränsskiktsprocesser och därmed materialegenskaper.

Bakgrund

Aktiviteterna kommer att sträcka sig från grundläggande forskning till tillämpningar. Att förstå kemiska processer vid gränsytor har blivit allt viktigare inom breda tillämpningsområden, inte minst på grund av utvecklingen inom nanoteknologiområdet, och det är nyckeln till att lösa flera av de stora samhällsutmaningarna. CBH har flera starka vetenskapliga grupperingar som fokuserar på gränsskiktsprocesser och gränsskiktsegenskaper, vilka idag arbetar mer eller mindre isolerat från varandra, och en del toppmodern instrumentering vid de tre institutionerna.

Vårt mål är att nå internationell excellens genom ett strategiskt och koncentrerat angreppssätt där de kompetenser som finns vid våra institutioner kombineras för att täcka hela kedjan från modellering till syntes och kemisk kontroll av gränsytor och vidare till kontroll av kemiska processer vid gränsytor, inkluderande karakterisering och tillämpningar. Det kräver samarbete över institutionsgränser, koordinering och ytterligare förstärkning av infrastrukturen för att bygga ett KTH-täckande fokusområde i världsklass.

En nyckelkomponent i den här strategin är 2MILab, som ska skapa en fysisk laboratoriemiljö med instrumentering i världsklass och möjligheter till vetenskaplig och ingenjörsmässig exploatering av gränsytor och gränsskiktsprocesser. Detta kommer att ge oss möjligheter att vinna externa anslag inom nya forskningsinriktningar som möter de samhälleliga utmaningarna, och även att integrera forskning och undervisning vilket tillsammans kommer att leda till ökat genomslag inom forskning, undervisning och den tredje uppgiften.

Vetenskaplig vision

Vi har för avsikt att, på molekylär nivå, förstå och styra gränsskikt och processer vid gränsytor, och därmed möjliggöra kontroll av makroskopiska materialegenskaper och dynamiska förlopp. Detta inkluderar studier och utveckling av:

  • Batterier, solceller och bränsleceller
  • Elektrokemiska och termokemiska processer vid gränsytor, inkluderande heterogen katalys
  • Effektiva och miljövänliga system för korrosionsskydd
  • Nästa generations nanokompositmaterial
  • Biokompatibla och biomimetiska gränsskikt, inkluderande material och gränsskikt för implantat och sensorer
  • Högteknologiska produkter från förnyelsebara råvaror, med betoning på biopolymerer och nanocellulosa och nya material från skogsråvaror
  • Avancerade funktionaliserade ytor skapade genom själassociation, organisk syntes och polymersyntes, inkluderande utveckling av lågfriktionsytor

Infrastrukturvision

2MILab kommer att bli ett avancerat laboratorium för kontroll av egenskaper hos gränsskikt och processer vid gränsytor, där ledande experter inom fundamental och tillämpad forskning samarbetar och finner gränsöverskridande angreppssätt för att öka forskningens genomslag och betydelse inom både samhället och universitetsvärlden. 2MILab kommer att stimulera till holistiska forskningsinsatser som spänner över flera av stegen: modellering-syntes-funktionalisering-karakterisering-tillämpning. 2MILab kommer att drivas av dedikerade laboratoriechefer och verka som en nod för multidisciplinära projekt både inom KTH och med forskargrupper utanför KTH.

Utbildningsvision

2MILab kommer att fungera som ett kreativt centrum för KTH forskare, master- och forskarstudenter och gästforskare, där instrumentering i världsklass kommer att användas för att möta de utmaningar som samhället har framöver. Forskningsresultaten kommer att beskrivas och diskuteras i våra mastersprogram som exempel på hur forskning kommer till nytta i samhället, och kommer därmed att förnya och aktualisera innehållet i dessa genom att stimulera tvärvetenskapligt samarbete även inom undervisningsområdet. Som en del i utbildningsaktiviteterna i 2MILab kommer CBH att skapa ett antal stipendier för utvalda masters- och forskarstuderande för specifika forskningsinsatser i den infrastruktur som laboratoriet erbjuder.

Effekt och betydelse

Det nya laboratoriet kommer att föra samman fragmenterad expertis, befrämja och underlätta samarbete, samt initiera och attrahera nya forskarkonstellationer och forskningsinriktningar. Med sitt fokus på starkt expanderande forsknings och utvecklingsområden kommer laboratoriet att markant öka våra möjligheter och förmågor att vara värd för ambitiösa industriforskare, koordinera och delta i internationella forskningsprogram, och erhålla projektanslag från europeiska och nationella bidragsgivare, och även från etablerade och nystartade företag. 2MILab kommer även att bidra till vetenskapliga genombrott och publikationer i högt ansedda tidskrifter och därigenom öka KTHs synlighet och genomslagskraft.

Innehållsansvarig:Matthew Fielden
Tillhör: 2MILab
Senast ändrad: 2018-10-09