Till innehåll på sidan

Forskning för klimatomställning

KTH Climate Action Centre har tre uppdrag när det gäller forskning. Det ena är att bedriva egen systemövergripande forskning om klimatomställning. Det andra är att främja och kommunicera forskning om klimatomställning som bedrivs på olika delar av KTH, både för minskning av klimatutsläpp och för klimatanpassning. Den tredje uppgiften är att involvera intressenter i medskapande och dialog för att ta fram forskningsbaserad kunskap om klimatomställning. Alla dessa delar är naturligt sammankopplade med varandra.

Kvinna i landskap
Foto: Becca Tapert, Unsplash.

På KTH bedrivs forskning för klimatneutrala och motståndskraftiga samhällen inom många olika discipliner och områden. Fokus sträcker sig från tekniker för att minska utsläppen av växthusgaser, till samhällsförändringar för minskad klimatpåverkan och hur samhället behöver anpassas för att klara av de klimatförändringar som pågår.

KTH Climare Action Centre har ett antal fokus för forskning och påverkan:

Klimatåtgärder på systemnivå för hållbar utveckling

Tvärvetenskaplig forskning på systemnivå om hållbara klimatåtgärder, fokus på hur klimatmål på systemnivå kan uppnås i synergi med andra hållbarhetsmål.

Klimatåtgärder på systemnivå för hållbar utveckling

Utsläppsminskningar av växthusgaser

Utsläppsminskning i olika sektorer, fokus på hur samhällen med nettonollutsläpp kan uppnås genom innovativ teknik och policy, inklusive värdekedjor.

Utsläppsminskningar av växthusgaser

Klimatanpassning

Anpassning till klimatförändringar i samhället, fokus på hur samhället och infrastrukturen kan anpassas för att öka motståndskraften mot klimatförändringar.

Klimatanpassning

Samskapande forskning

Samverkan för klimatåtgärder, fokus på vilken roll affärsmodeller, samhällsengagemang och civilsamhället spelar i klimatomställningen.

Samskapande forskning

Här kommer vi presentera forskning om klimatomställning på KTH. Sidan är under uppbyggnad.