Till innehåll på sidan

Occupy Climate Change (OCC!)

Occupy Climate Change (OCC!) var ett projekt finansierat av Formas som fokuserade på skadorna klimatförändringen hade på städer genom ett fokus på gräsrotsorganisationer. Projektet lever vidare i den globala databasen "The Atlas of the other Worlds" (se länk nedan) där det dokumenteras fall gräsrotsorganisationernas initiativ för att ta itu med klimatförändringar.

Atlas of the Other Worlds

Om Projektet

OCC! utforskar två teman som hittills fått liten uppmärksamhet i litteraturen om klimatförändring: förlust och skador för enskilda och samhällen samt dess inverkan på städer. I fallstudier av städer i Europa (bl. a. Stockholm, Neapel, Istanbul), USA (New York), och Latinamerika (Rio de Janeiro) ska vi undersöka hur organisationer och rörelser möter påfrestningar och hanterar klimatrelaterad förlust och skada genom självorganiserade praktiker och samarbetsexperiment. Projektteamet kommer att utforska självorganiseringens praktiker och särskilt analysera vilken typ av kunskap som används, skapas och cirkulerar i dessa praktiker och huruvida dessa kan skalas upp och ges en mer generell giltighet, bortom det enskilda fallets “militant particularism” (Harvey & Williams 1995) . Projektet kommer att producera en internationell databas (“The Atlas of the Other Possible Worlds”), med fall där medborgerligt engagemang uppstått för att möta klimatförändringen och dess inverkan och bygga en plattform för långsiktig kunskapsutveckling kring folkligt klimatengagemang i städer. Projektets centrala mål är att utveckla en empirisk och teoretisk förståelse av vilka lokala initiativ som varit framgångsrika och på vilken skala. Ambitionen är också att fördjupa förståelsen av kunskap, expertis och framåtsyftande experiment hos lokala aktörer. Metodologiskt grundar sig OCC! på två tvärvetenskapliga fält, s.k. grön humaniora (environmental humanities) och politisk ekologi.

Läs mer om projektet på vår engelska sidan via länken uppe i högra hörnet.

Northwest Washington, Washington, United States. Bild tagen på Pennsylvania Ave nära Kapitolium. Källa: https://unsplash.com/photos/cpAKc-G6lPg