Till innehåll på sidan

Masterprogram i Integrerad produktdesign (120 hp)

Integrerad produktdesign (IPD) är ett tvåårigt masterprogram, som fokuserar på processer och metoder för produktutveckling för att utveckla innovativa, användbara, konkurrenskraftiga och hållbara produkter och tjänster. Programmet har två olika spår.

Ingenjörer på dagens högt konkurrensutsatta och snabbt föränderliga globala marknad behöver avancerad kunskap och högt utvecklade färdigheter i hur man utvecklar konkurrenskraftiga och hållbara produkter i multidisciplinära team.

Programmet består av två spår: "Teknisk Design" samt "Innovationsledning och Produktutveckling". I båda spåren lär sig studenterna, utifrån olika perspektiv, att utveckla och leda produktutveckling och innovationsarbete där värdeskapande produkter, tjänster och systemlösningar tas fram som möter användare, kunders och samhällets behov.

Masterprogrammet IPD är integrerat med forskningsprojekt på Institutionen för Maskinkonstruktion och andra delar av KTH, vilket garanterar kunskap om såväl aktuell teknik som om ledning och organisering av framtida utmaningar och möjligheter i utvecklingsarbete. Programmet består av en blandning av obligatoriska, villkorligt valbara, valfria och spårspecifika kurser. Det ger en bra möjlighet att skapa en egen sammansättning av kurser som passar egna intressen och yrkesplaner.

Genomgående i båda spåren är att projektarbeten och kurser har en nära samverkan med industri och samhälle där föreläsare från industri och samhälle bjuds in i aktuella frågor. Projekt utförs för det mesta i samarbete med ett företag eller en organisation som bidrar med verkliga uppgifter och produktutvecklingssituationer. Vi välkomnar också att projekt initieras av studenter eller forskare. Avslutningsvis skall ett examensarbete på motsvarande 30 hp genomföras. Det görs i samarbete med ett företag eller i akademisk miljö och handleds av erfarna forskare.

Programmet ges på engelska.

Läs mer om Masterprogram i Integrerad produktdesign (Eng)

Huvudansvarig för Masterprogram i Integrerad produktdesign

Masterspår Teknisk Design

I spåret Teknisk design arbetar du med produktutveckling och tjänstedesign. Du utvecklar dina kunskaper genom att arbeta med processen utifrån olika perspektiv som maskinteknik och industridesign. I designprocessen ligger fokus på användbarhet, idéutformning, konceptprövning, visualisering, snabb prototypingframtagning, systemdesign och detaljdesign, materialkännedom, tillverkningsfrågor och inte minst hållbar utveckling.

Läs mer om Masterspår Teknisk Design (Eng)

Kontakt

Masterspår Innovationsledning och produktutveckling

Vill du ha en framträdande roll i innovationsledning?

I spåret Innovationsledning och produktutveckling får du de kunskaper du behöver för att bli framgångsrik som innovationsledare, affärsutvecklare, företagsledare, strategiutvecklare, projektledare, entreprenör, FoU-ledare eller teknikutvecklare.

Innovationsledning och tekniskt djup

I detta spår fortsätter du att utveckla din tekniska ingenjörskompetens samtidigt som den lägger till nödvändiga kunskaper i hur man ska leda och organisera för innovation och produktutveckling.

Värdeskapande och hållbar utveckling

Byggd på gedigen forskningsbas lär du dig att skapa värde utifrån flera olika perspektiv – produkt, tjänst, process, och affär. Alla dessa perspektiv är centrala för att skapa långsiktigt hållbara verksamheter – socialt, ekonomiskt, och miljömässigt. Efter utbildningen kan du både utveckla en affärsplan och den tillhörande produkten, tjänsten eller systemlösningen som möjliggör affärsplanen. I det avslutande projektet, där affärsplan och lösning tas fram, samverkar vi med företag, offentliga organisationer eller forskare. Man kan som student också få möjlighet att förverkliga sina egna idé.

Spetskompetens för bred arbetsmarknad

I denna utbildning får du kunskaper som bygger din framtida karriär. Genom utbildningen får du en tydlig spetskompetens inom ledning, strategi och genomförande av innovation och produktutveckling och du kan arbeta med dessa frågor i olika typer av verksamheter och olika storlek på företag; storföretag, små- eller medelstora företag, eller bygga egna start-ups. Du är också attraktiv på arbetsmarknaden för management- och teknikkonsulter samt offentliga organisationer. Du kan också gå vidare till en akademisk karriär.

Läs mer om Masterspår Innovationsledning och produktutveckling (Eng)

Kontakt

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-06-15