Till innehåll på sidan

Förbränningsmotorteknik

Utveckling av förbränningsmotorn handlar om att ta fram renare och energieffektivare motorer samt anpassning för framtida biobaserade bränslen. Enheten för förbränningsmotorteknik arbetar med dagens och morgondagens utmaningar kring framdrivning av ett framtida klimatanpassat transportsystem.

Forskare och förbränningsmotor

Förbränningsmotorn är idag den primära effektkällan för transporter som ständigt ökar i antal. Transporterna i vårt samhälle medför höga utsläpp av koldioxid samt oönskade emissioner efter förbränningen. Utvecklingen av förbränningsmotorn går därför mot att ta fram renare och energieffektivare motorer samt anpassning för framtida biobaserade bränslen.

Forskningen ämnar främst till att reducera emissioner av koldioxid samt lokala emissioner, speciellt partiklar och kväveoxider. Huvudområdet inom forskningen är gasväxling vilket inkluderar överladdning och återcirkulation av avgaser för reducering av kväveoxider.

Forskningen utförs till stor del inom kompetenscentrat CCGEx där fundamental forskning inom strömningsmekanik och akustik kombineras med den förbränningsmotortekniska tillämpningen.

Centrumbildning

Kompetencentrum för gasväxling CCGEx

CCGEx webbplats

Samarbeten

Enheten bedriver forskning i samarbete med främst Scania, AVL , Volvo AB och Volvo Cars. Ett tydligt forskningsområde är gasväxling där enheten är värd för kompetencentrum för gasväxling CCGEx. Andra områden innefattar alternativbränslekoncept för insprutning och förbränning av gas, alkoholer och biodiesel samt studier av cylinderströmning och förbränning i en optikmotor anpassad för drift vid höga laster, tryck och temperaturer.

Enheten har ett traditionellt nära samarbete med den tunga motorindustrin genom Scania i Södertälje och också personbilsindustrin genom tidigare SAAB , nu AVL, och Volvo Cars. Med enhetschefen Anders Christiansen Erlandssons bakgrund tillförs också en stor och grundläggande förståelse för utmaningar och krav på motorkoncept även för sjötransporter och kraftgenerering.

Utbildning

Förbränningsmotorteknik är en vetenskap som kombinerar kunskaper från många olika discipliner i en praktiskt viktig och krävande tillämpning – förbränningsmotorn. Förbränningsmotorutbildningen fokuserar på kolvmotorer med inre förbränning, vilka är vanligt förkommande i bland annat lastbilar, bussar, fartyg, trädgårdsredskap och personbilar.

Utöver tillämpningen av kunskaper på förbränningsmotorn behandlas de senaste forskningsrönen med tyngdpunkt på globala och lokala miljöfrågor. Våra studenter får förståelse för såväl termodynamiska som förbränningstekniska problem med hjälp av ledande simuleringsprogram och handledda räkneövningar. Laborationer utförs i institutionens motorlabb där miljöegenskaper, förbränning och termodynamik studeras för aktuella motorer.

Ett industrirelevant projekt baserat på simuleringar eller experiment utförs under den senare delen av utbildningen. Därvid möjliggörs både tillämpningar av nyvunna kunskaper och att bidra till utvecklingen inom området. Projekten leder i flera fall till fortsättning i form av examensarbeten i industrin eller på institutionen.

Enhetschef

Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-06-10